Styrkelse af værestedernes rolle i den sociale indsats i kommunerne

KORA2016

Evalueringen bygger på erfaringer fra tre kommuner, der har arbejdet med en samarbejdsmodel indeholdende en række fremskudte kommunale indsatser på værestederne samt et tværgående implementeringsteam til sikring af det udvidede samarbejde.

Evalueringen peger overordnet på, at samarbejdsmodellen har ført til faglige og organisatoriske gevinster i projektkommunerne og værestederne, og at dette har bidraget til en bredere og bedre kontakt til socialt udsatte borgere.

Evalueringen beskriver de enkelte elementer i samarbejdsmodellen, som er fremskudt sagsbehandling, fremskudt misbrugsindsats, en styrket SKP-ordning, holdbaserede aktiviteter med progressionsfokus for værestedernes brugere samt tværgående implementeringsteam.

Med udgangspunkt i beskrivelserne gennemgår evalueringen erfaringerne med at afprøve og implementere samarbejdsmodellen i tre kommuner, Holstebro, Odense og Haderslev. Der ses på ligheder og forskelle i implementeringen i de tre kommuner, lige som der identificeres en række fremmende faktorer for implementeringen. Konkrete udfordringer i implementeringen af samarbejdsmodellen beskrives også.

Evalueringen opgør virkningerne af samarbejdsmodellen i forhold til målgruppen for indsatsen, og indsatsen vurderes ud fra både et borgerperspektiv og et medarbejderperspektiv. Her ses på både den faglige kvalitet og på det tværgående samarbejde blandt medarbejderne.

I evalueringen indgår en opgørelse af projektomkostninger forbundet med udvikling, afprøvning og drift af samarbejdsmodellen i de tre kommuner.

Evalueringen er udarbejdet af KORA for Socialstyrelsen.

I forlængelse af evalueringen udgives en implementeringsguide som peger på, hvilke forhold man skal være særlig opmærksom på, hvis man ønsker at implementere en samarbejdsmodel omkring en styrkelse af værestedernes rolle i den sociale indsats i landets øvrige kommuner. 

Hent Implementeringsguiden


 
Hent publikationen