Midtvejsevaluering af tilsynsreformen. Perioden 2014-2015

Socialstyrelsen2016

Til brug for den politiske opfølgning på tilsynsreformen har Socialstyrelsen gennemført en faglig evaluering baseret på en række data om socialtilsynenes praksis.

I forbindelse med indgåelsen af den politiske aftale vedrørende tilsynsreformen, som trådte i kraft den 1. januar 2014, blev det aftalt i forligskredsen, at der skal gennemføres en politisk opfølgning på reformen efter to år.

Til brug for den politiske opfølgning har Socialstyrelsen gennemført en faglig evaluering baseret på en række data om socialtilsynenes praksis. Evalueringen rummer ikke en kortlægning af juridiske problemstillinger i forbindelse med tilsynsreformen.

Formålet med evalueringen af tilsynsreformen er dels at tilvejebringe et vidensgrundlag for den aftalte opfølgning til forligskredsen bag tilsynsreformen ved at vurdere (summativt), om de centrale formål med reformen er opnået. Dels skal evalueringen (formativt) informere Social- og indenrigsministeren og forligskredsen om tilsynsreformens implementering og virkninger.

Et yderligere væsentligt formål med evalueringen er at opnå en vurdering af, om kvaliteten i de sociale tilbud og plejefamilierne er steget, dels ved at hæve ’bundniveauet’, dels ved kvalitetsudvikling i fortsat godkendte tilbud/plejefamilier. Evalueringen giver desuden indikationer på, om borgernes uddannelse, beskæftigelse og netværk styrkes. Evalueringen skal bl.a. bruges til at vurdere, om der er behov for yderligere tiltag for at indfri reformens ambitioner.

Evalueringsperioden er sat til fire år med afslutning ultimo 2017 og med en midtvejsevaluering primo 2016 sammenfaldende med opfølgningsperioden for forligskredsen. Denne rapport udgør midtvejsevalueringen, hvor der er samlet op på de første data, observationer og resultater godt halvandet år efter tilsynsreformens ikrafttræden. Til rapporten er supplerende knyttet et notat, der samler op på hovedresultaterne i midtvejsevalueringen.

Evalueringen består af en række punktnedslag i form af delevalueringer. De gennemførte delevalueringer er:

  1. Evaluering af implementeringen af tilsynsreformen
  2. Evaluering af whistleblowerordningen
  3. Evaluering af socialtilsynets bidrag til læring og udvikling i tilbuddene
  4. Analyse og vurdering af udviklingen i kvaliteten i tilbuddene
  5. Trivselsundersøgelse blandt anbragte børn og unge 
  6. Analyse af udviklingen i tilbudsstrukturen

Delevalueringerne gennemføres af Socialstyrelsen (delevaluering 1-2, 4 og 6), Ankestyrelsen (delevaluering 3) og SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (delevaluering 5). Evalueringsopgaverne er løst inden for organisationernes eksisterende bevillinger/driftsrammer.

Delevaluering 3 og 5 er vedlagt denne rapport som bilag.

 
Hent publikationen