Samarbejdsmodellen. Overgang fra barn til voksen for unge med psykiske vanskeligheder - slutrapport

Socialstyrelsen2015

Slutevalueringen viser, at samarbejdsmodellen overordnet set har haft positive effekter hos de unge og har bidraget til styrkelse af det tværfaglige samarbejde.

Formålet med samarbejdsmodellen er at skabe en mere sammenhængende og helhedsorienteret indsats, der understøtter, at unge med psykiske vanskeligheder i højere grad kan mestre relevante kompetencer (psykiske, kommunikative og sociale) samt at tage ansvar for eget liv. Målet er, at de unge gennem indsatserne i samarbejdsmodellen i højere grad inkluderes i samfundet, herunder deltager i uddannelse og/eller arbejdsmarked på lige vilkår med andre unge.

Evalueringen viser, at samarbejdsmodellen har en positiv effekt på de unges mulighed for at påbegynde og bliver fastholdt i uddannelse, job eller beskæftigelsesrettede forløb. Modellen har også lykkedes med at inddrage og empower de unge. Modellen vurderes således at have klædt de unge bedre på til voksenlivet og have støttet dem i overgangen fra barn til voksen.

De kognitivt svageste unge har været svære at arbejde med inden for modellens rammer grundet problemer med at reflektere over eget liv og formulere mål for fremtiden samt i det hele taget at forstå, hvad der sker i forhold til deres forløb. Her har modellen vist sine begrænsninger, og der vil være behov for at supplere med ekstra redskaber for at også denne målgruppe kan profitere af modellen.

Udover at skabe gode resultater for de unge har samarbejdsmodellen også styrket det tværfaglige samarbejde og har klædt de fagprofessionelle bedre på til at arbejde med unge med psykiske vanskeligheder på tværs af sektorer og fagtraditioner.


 
Hent publikationen