Midtvejsevaluering af pulje til Støtte til familier med børn og unge med psykiske vanskeligheder og pulje til Opsporing og screening af unge på erhvervsuddannelser

Rambøll2014

Midtvejsevalueringens formål er at tegne et foreløbigt billede af, hvilket udgangspunkt målgrupperne har ved opstart, og hvilken effekt indsatserne skaber for henholdsvis forældre og elever.

Fokus i evalueringen er på de resultater, det er mulige at præsentere ved at gøre brug af det nuværende antal besvarelser fra før- og eftermålingen. Herudover tegner midtvejsevalueringen et foreløbigt billede af de kerneelementer, der går på tværs i projekterne i hver af de to puljer. Sidst tegnes et billede af, hvilke faktorer projekterne anser for henholdsvis at fremme eller at hæmme implementeringen af indsatserne.

De foreløbige resultater i forhold til Støtte til familier med børn og unge med psykiske vanskeligheder viser, at der på udvalgte parametre er markant flere forældre, der oplever fremgang end tilbagegang. Der er dermed sket en styrkelse af, hvordan de håndterer at være forældre til et barn med psykiske vanskeligheder.

For puljen Opsporing og screening af unge på erhvervsuddannelser er det især på spørgsmål vedrørende trivsel, snarere end spørgsmål om skolegang, at der generelt opleves størst positiv udvikling, som følge af den særlige støtte, der gives til eleven.


 
Hent publikationen