Børne- og ungepolitikken i kommunerne - undervisningsmodel

Nationalt Videncenter for Inklusion og Eksklusion2014

Denne udgivelse er en skitsering af undervisningsforløb om implementeringsprocessen af en Sammenhængende
Børne- og Ungepolitik i praksis.

Formålet med modellen er at etablere et let tilgængeligt værktøj til refleksion over implementering af børne- og ungepolitikken, vel vidende at værktøjet ikke går i dybden på alle punkter– og at man kan vælge mange andre tilgange end den her anviste. Der er således etableret en skitse til undervisningsforløb på
såvel grunduddannelses (bacheloruddannelser) som efter- og videreuddannelsesforløb, her konkretiseret
ved Den Sociale Diplomuddannelse, Børn og Unge.

Modellen omfatter studerende på børne- og ungediplomuddannelsen (de er stort set identiske med ledere og medarbejdere, der skal realisere børne og ungepolitikken) og studerende på grunduddannelser, der beskæftiger sig med SaBU og implementeringsteori samt på de tværprofessionelle forløb på bacheloruddannelserne.

Modellen knytter sig til forskningsprojektets rapport og forskningsreview, men er udarbejdet således, at man kan arbejde med dem løsrevet fra rapporterne.Modellen udformes som en række forslag til spørgsmål, forslag til refleksionsprocesser og forslag til undervisningsforløb på hhv. grunduddannelses- og efter- og videreuddannelsesniveau. Modellen relaterer sig primært til den præsentation af iagttagelser, vi har gjort i løbet af den periode, vi har beskæftiget os med undersøgelsen af SaBU, både hvad angår selve undersøgelsen og forskningsreviewet.

Modellen starter med en kort opsummering af projektets hovedresultater og de centrale opmærksomhedsfelter for implementeringsprocessen, vi har uddraget af projektet. Herefter følger forslag til, hvordan man i den enkelte kommune kan arbejde med modellen på flere niveauer i organisationen. Der afsluttes med en beskrivelse af centrale iagttagelser, som i hovedsagen er en uddybning af opmærksomhedsfelterne. Iagttagelserne er fremkommet via hermeneutiske kvalitative analyser.


 
Hent publikationen