Børne- og ungepolitikken i kommunerne - refleksionsmodel

Nationalt Videncenter for Inklusion og Eksklusion2014

En refleksionsmodel i flere dimensioner til brug for opfølgning af implementeringsprocessen af en Sammenhængende Børne- og Ungepolitik

Modellen er en del af undervisnings- og studiekredsmaterialet i forbindelse med forskningsprojektet ”Implementering af børne- og ungepolitikken i kommunerne; mellem intention og realitet” udført af NVIE, UC Syddanmark 2010-2014.


Formålet med modellen er at etablere et let tilgængeligt værktøj til refleksion over implementering af børne- og ungepolitikken vel vidende at værktøjet ikke går i dybden på alle punkter – og at man kan vælge
mange andre tilgange end den her anviste. Formålet er at etablere et dialogværktøj som er i stand til at give et billede af centrale fokuspunkter i forhold til implementering, så man kan rette ind og rette op på processen.

Modellen retter sig i denne udgave primært mod de kommunale ledere og medarbejdere, der skal realisere
børne- og ungepolitikken i praksis og de politikere og chefer, der primært udformer og rammesætter børne- og ungepolitikken. Modellen knytter sig til forskningsprojektets rapport og forskningsreview, men er udarbejdet således, at man kan arbejde med dem løsrevet fra rapporterne.

Modellen udformes som en række forslag til spørgsmål, forslag til refleksionsprocesser og forslag til undervisningsforløb på hhv. grunduddannelses- og efter- og videreuddannelsesniveau. Modellen relaterer sig primært til de iagttagelser, vi har gjort i løbet af den periode, vi har beskæftiget os med undersøgelsen af SaBU, både hvad angår selve undersøgelsen og forskningsreviewet.

Modellen starter med en kort opsummering af projektets hovedresultater og de centrale opmærksomhedsfelter for implementeringsprocessen, vi har uddraget af projektet. Herefter følger forslag til, hvordan man i den enkelte kommune kan arbejde med modellen på flere niveauer i organisationen. Der afsluttes med en beskrivelse af centrale iagttagelser, som i hovedsagen er en uddybning af opmærksomhedsfelterne. Iagttagelserne er fremkommet via hermeneutiske kvalitative analyser.


 
Hent publikationen