Børne- og ungepolitikken i kommunerne - rapport

Gro Hellesdatter Jacobsen2014

Det primære formål med denne rapport er at oplyse Socialstyrelsen, de deltagende kommuner samt studerende på ”Den sociale diplomuddannelse – børn og unge” og andre interesserede om resultaterne af forskningsprojektet Børne- og ungepolitik i kommunerne – mellem intention og realitet

Rapporten giver ikke et entydigt bud på, hvordan implementering af børne- og ungepolitikker kan kvalificeres, men præsenterer bud på drivkræfter og barrierer i implementering og realisering af en sammenhængende børne- og ungepolitik. Forskningsprojektet har således ikke entydigt kunnet bekræfte en tese om ’lineær implementering’ af en sammenhængende børne- og ungepolitik. Derimod peger projektets resultater på, at feltet for implementering er i bevægelse og rummer et dynamisk og komplekst samspil mellem værdier, børnepolitik og praksis, der delvist står i modsætning til den lineære styringskæde, som ofte forbindes med implementering (Winter & Nielsen 2010). Resultaterne afspejler desuden, at der i projektperioden har været gensidigt samarbejde og feedback mellem forskerne og styregrupperne i de deltagende kommuner, hvorved implementeringsprocesserne er blevet påvirket undervejs gennem projektperioden. Imidlertid har forskningsprojektet også vist, at det kan give mening at anskue børne- og ungepolitikker ud fra implementeringsteori, der bl.a. kan fungere som analytisk værktøj til at identificere implementeringsmekanismer og indikatorer på implementering. Dette vil der således også være eksempler på i rapporten.


 
Hent publikationen