Afsluttende erfaringsopsamling af dokumentationssystemet

NIRAS og Center for Socialfaglig Udvikling for Socialstyrelsen2014

Afprøvning af dokumentationsredskaber til måling af resultater af anbringelsesforløb for kriminelle unge

Erfaringsopsamlingen til dokumentationsprojektet beskriver projektforløbet, og de erfaringer, som især anbringelsesstederne har haft med afprøvning af de to redska-ber til dokumentation af resultater af anbringelse af kriminelle unge. Fire anbringel-sessteder har anvendt redskabet HoNOSCA-RD, og tre anbringelsessteder har an-vendt redskabet YLS/CMI.

Erfaringsopsamlingen bygger på referater o.l. fra undervisnings- og seminardage, arbejdsgruppemøder, workshops samt besøg på anbringelsesstederne og telefonin-terviews med disse.


 
Hent publikationen