Kortlægning og analyse af efter- og videreuddannelsesindsatsen på området for udsatte børn og unge

Deloitte2013

I denne rapport sammenfattes resultaterne af kortlægningen og analysen af efter- og videreuddannelse på området for udsatte børn og unge. Rapporten sammenfatter således resultaterne af kortlægninger af henholdsvis viden og evi-dens på området, uddannelsesudbuddet samt kommunernes behov for og anvendelse af efter- og videreuddannelse.

Med satspuljeaftalen for 2013 blev det besluttet at iværksætte en samlet indsats til beskyttelse af børn mod overgreb. Et af initiativerne er en styrkelse af efter- og videreuddannelsesindsatsen for de relevante faggrupper.

Initiativerne udspringer blandt andet af de anbefalinger til forbedringer af indsatsen, som Social-, Børne- og Integrationsministerens ekspertpanel om overgreb mod børn fremsatte i sommeren 2012.

Styrkelsen af efter- og videreuddannelsesområdet skal foregå gennem en målretning af de eksisterende efter- og videreuddannelsestilbud i Social-, Børne- og Integrationsministeriets regi. Målretningen skal sikre, at efter- og videreuddannelsestilbuddene i højere grad tilpasses og målrettes kommu-nernes faglige behov og organisering. Desuden skal målretningen være med til at sikre, at viden og kompetencer fra efter- og videreuddannelsesforløbene omsættes i det daglige arbejde.

Målretningen af efter- og videreuddannelsestilbuddene gennemføres i tre faser, der omfatter:

  • 1. En kortlægning og analyse af kommunernes behov i forhold til tilrette-læggelse og indhold i efter- og videreuddannelsestilbuddene set i forhold til det nuværende udbud og afsætning.
  • 2. Anbefalinger til, hvordan de eksisterende efter- og videreuddannelsestil-bud kan målrettes.
  • 3. Implementering af anbefalingerne samt netværks- og formidlingsaktivite-ter.

Denne rapport sammenfatter resultaterne af fase 1, og danner grundlag for fase 2 og 3