Bilag - Evaluering af konsulenttjenester til anbringelsessteder

Oxford Research2011

Bilag, der knytter sig til udgivelsen Evaluering af konsulentstøtteprojekter.

I forbindelse med finansloven for 2007 indgik Folketinget en psykiatriaftale for årene 2007-2010, hvori der bl.a. blev afsat midler til at fokusere på opfølgning og viderebehandling af børn og unge efter udskrivelse fra børne- og ungdomspsykiatrien. Formålet med puljen er at skabe så gode betingelser på anbringelsesstederne, at anbragte børn og unge med psykiske lidelser trives bedre og herved så vidt muligt undgår indlæggelser i hospitalspsykiatrien. Oxford Research har fulgt de projekter, som udmønter denne indsats og har evalueret udbyttet heraf.


 
Hent publikationen