Tværgående rapport. Redegørelse for 5 af Socialministeriets puljer målrettet socialt udsatte

Socialstyrelsen2005

Over ½ milliard kroner af Satspuljens midler går til støtte til offentlige og private projekter, der gør en indsats over for særligt vanskeligt stillede socialt udsatte.

Den sociale indsats over for disse borgere er svær, fordi de har komplekse problemer, der ofte ikke lader sig afhjælpe med en standardindsats. En analyse af projektrapporterne fra 2004 viser, at puljemidlerne er blevet bevilget til støtte for initiativer, der netop gør en indsats over for udsatte med komplekse sociale problemer.


 
Hent publikationen