Her oplever kommunerne de største udfordringer på det specialiserede socialområde

20-04-2023

Autisme, skolefravær, selvskade og borgere med flere komplekse problemer. Det er nogle af de områder, der topper listen, når kommunerne skal nævne deres største udfordringer. Det fremgår af en ny kortlægning.

Hvor oplever I de største udfordringer på det specialiserede socialområde?

Det har Social- og Boligstyrelsen spurgt alle landets kommuner om i en stor undersøgelse sidste år, og nu offentliggøres resultaterne fra undersøgelsen i to rapporter, som dækker henholdsvis børne- og ungeområdet og voksenområdet.

”Vi arbejder tæt sammen med kommunerne om at udvikle sociale indsatser, der hjælper børn, unge og voksne med funktionsnedsættelser eller sociale problemstillinger. Skal vi lykkes med dette udviklingsarbejde, har vi brug for at være ajour med praksis og have et systematisk indblik i de udfordringer, der er,” siger Social- og Boligstyrelsens direktør Ellen Klarskov Lauritzen.  

Autisme og selvskade fylder mest

På børne- og ungeområdet er selvskadende adfærd en af de problemstillinger, der fylder mest. 60 pct. af kommunerne oplever udfordringer her, og næsten lige så mange, 59 pct., fremhæver autisme. Problemerne bunder særligt i, at målgrupperne er i vækst.

Skolefravær byder også på mange udfordringer. Næsten ni ud af ti kommuner har udfordringer med at skabe klarhed over, hvornår skolefraværsproblematikker skal håndteres med en indsats hhv. på almenområdet, på det specialiserede socialområde eller begge dele. Mange kommuner mangler desuden viden og kompetencer til at håndtere bekymrende skolefravær. På begge områder ses en markant stigning siden 2020.

Selvskade fylder også på voksenområdet. Igen er det særligt væksten i målgruppen, der presser kommunerne, og samtidig oplever de udfordringer med at sætte ind med forebyggende og mindre indgribende tiltag.

Mange kommuner oplever desuden udfordringer i arbejdet med borgere med flere komplekse problemstillinger, der skal håndteres samtidigt, og borgere med psykiske vanskeligheder og samtidig misbrug.

Udfordringer med en dækkende tilbudsvifte

På det organisatoriske område er sikring af en dækkende tilbudsvifte noget af det, der er mest udfordrende. På børne- og ungeområdet er det 37 pct. af kommunerne, der oplever udfordringer her, hvilket er en stigning på 10 pct.-point siden 2020. På voksenområdet drejer det sig om 42 pct. af kommunerne, hvor det i 2020 var 25 pct.

Også samarbejdet med andre sektorer byder ofte på vanskeligheder, viser kortlægningen. 44 pct. af kommunerne har generelt udfordringer med det tværsektorielle samarbejde på børne- og ungeområdet, mens det på voksenområdet er 36 pct.

Fremskridt i arbejdet med data

Arbejdet med data giver også anledning til udfordringer mange steder, men sammenlignet med 2020 er der dog på flere parametre sket en positiv udvikling. Det gælder især på børne- og ungeområdet, hvor der for eksempel nu er klart færre kommuner, som har vanskeligheder med at bruge data til at måle barnets/den unges fremskridt. 

”Mange velfærdsområder er under pres, og det øger behovet for adgang til pålidelig viden om, hvad der virker, så ressourcerne kan målrettes bedst muligt. Derfor er det meget positivt at se, at selvom det fortsat er udfordrende at arbejde med data, så går udviklingen nu den rigtige vej flere steder,” siger direktør i Social- og Boligstyrelsen Ellen Klarskov Lauritzen.

Hent rapporten om udfordringer på børne- og ungeområdet


Hent rapporten om udfordringer på voksenområdet

Tidligere rapporter

Den daværende Socialstyrelse udgav i 2021 to tilsvarende rapporter om kommunernes udfordringer på hhv. børne- og ungeområdet og voksenområdet.

Rapporterne hvilede på en undersøgelse, der var gennemført året før.

Se rapporten 2021 om børne- og ungeområdet

Se rapporten 2021 om voksenområdet

Kontakt

Christoffer Rasch
Fuldmægtig

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her