Kommuner knækker koden til at få unge ud af mistrivsel

02-03-2023

Social- og Boligstyrelsen har sammen med ni kommuner udviklet et lettilgængeligt tilbud til unge i psykisk mistrivsel. Tilbuddet, der netop er evalueret, viser så lovende resultater, at det nu anbefales til alle kommuner, som ønsker at styrke den tidlige og forebyggende indsats mod psykisk sårbarhed.

De senere år har flere undersøgelser afdækket en markant stigning i antallet af unge, som mistrives. Tal fra Den Nationale Sundhedsprofil fra 2022 viser, at hver tredje unge kvinde og hver femte unge mand i alderen 16-24 år har et selvrapporteret dårligt mentalt helbred. I takt med at psykisk mistrivsel er vokset i omfang, er efterspørgsel efter forebyggende indsatser, der er lette at implementere, steget.

Social- og Boligstyrelsen har i samarbejde med ni kommuner udviklet et åbent og lettilgængeligt kommunalt tilbud til unge, der er for raske til behandling i psykiatrien, men som mistrives i en sådan grad, at de har brug for støtte. Projektet, der kaldes Sammen på sporet, blev afsluttet i december 2022, og efterfølgende har otte ud af ni deltagende kommuner valgt at forankre indsatsen.

”Sammen på sporet er en bemærkelsesværdig lovende model for, hvordan kommunerne kan forebygge mistrivsel blandt psykisk sårbare unge. De tidlige rådgivningssamtaler gør en tydelig forskel for unge, der slås med begyndende tegn på ensomhed, angst, stress og andre psykiske udfordringer, og de kommuner, der har været med til at udvikle indsatsen, opfatter den som både relevant og brugbar. Jeg er rigtig glad for, at vi sammen med kommunerne kan præsentere en model, der faktisk virker, og som ovenikøbet ikke er urealistisk dyr at implementere”, siger Social- og Boligstyrelsens direktør Ellen Klarskov Lauritzen.

Hurtig rådgivning og mulighed for en behandlingsindsats

Den forebyggende indsats er rettet mod unge mellem 12-25 år og deres forældre. Indsatsens mål er at reducere antallet af unge, som er i psykisk mistrivsel, og sikre hurtig hjælp til de unge og deres familier, så deres begyndende psykiske problemer ikke udvikler sig yderligere, og så de kan bevare tilknytningen til skole, fritidsinteresser og arbejde.

De psykisk sårbare unge kan modtage op til fem rådgivningssamtaler uden først at skulle igennem et visiteringsforløb. Her afdækker socialfaglige medarbejdere den unges udfordringer og støttebehov. Der er fokus på at hjælpe den unge til at få mere indsigt i egen situation og finde mulige mestringsstrategier. Forældre til psykisk sårbare unge kan modtage et lignende rådgivningstilbud.

Hvis rådgivningssamtalerne ikke rækker, kan den unge gå videre til en egentlig behandlingsindsats i form af individuel samtaleterapi og/eller et gruppeforløb sammen med andre unge, der har lignende udfordringer.

Evaluering viser lovende resultater

Evalueringen, der netop er offentliggjort, viser, at de 1-5 samtaler øger trivslen for både drenge og piger i målgruppen i en sådan grad, så de rykker sig ud af risikozonen for depression/stressbelastning målt ved hjælp af WHO-5, der er et internationalt anvendt redskab til måling af trivsel.

WHO-5-scoren for drenge, der har deltaget i rådgivningsforløb, viser, at drengene udvikler sig fra en score på 49, som indikerer risiko for depression/stressbelastning, til 70, der svarer til en trivsel, som er en smule højere end det danske befolkningsgennemsnit.

Pigerne, der generelt trives dårligere end drengene, går fra en score på 41 til 64, hvilket bringer dem på sikker afstand af risikozonen for depression/stressbelastning.

For gruppen af unge med tungere problemstillinger, der fortsætter i en egentlig behandlingsindsats, viser evalueringen også pæne resultater. Hos seks ud af ti unge i individuelle samtaleforløb ses således en positiv udvikling i forhold til livsmestring og færre tegn på angst og depression ved forløbets afslutning. Det samme gælder for den gruppe af unge, som har deltaget i gruppeforløb.

Evalueringen viser desuden, at indsatsen har potentiale til at styrke de unges tilknytning til uddannelse og familie. Samt at hovedparten af forældrene oplever at kunne forstå og hjælpe deres barn bedre efter rådgivningssamtaler eller forældrenetværk.

Den afsluttende evalueringsrapport er udarbejdet af Rambøll Management Consulting, og den findes også i en pixiudgave.

Hent evalueringsrapporten om indsatsen

Hent kort pixiudgivelse med evalueringens hovedresultater

Modellen anbefales til alle danske kommuner

Samlet set peger evalueringen på så gode resultater, at Social- og Boligstyrelsen anbefaler danske kommuner at implementere Sammen på sporet med henblik på at styrke den tidlige og forebyggende indsats til psykisk sårbare unge og deres forældre. Anbefalingen er baseret på de positive evalueringsresultater og den store opbakning til indsatsen, der har været fra ledelse og fagmedarbejdere i de deltagende kommuner. Desuden viser en beregning af de samlede etablerings- og driftsomkostninger, at indsatsen ikke er urealistisk dyr at implementere for den enkelte kommune.

Indsatsbeskrivelse hjælper kommunerne i gang

Social- og Boligstyrelsen har udarbejdet en indsatsbeskrivelse, som kan benyttes af kommuner, der ønsker at implementere Sammen på Sporet. Indsatsbeskrivelsen præsenterer en model for det forebyggende kommunale tilbud, som er udviklet med afsæt i, at den kommunale forebyggende indsats til psykisk sårbare unge skal være lettilgængelig for både unge og forældre, som nemt og hurtigt skal kunne finde og starte op i tilbuddet.

Hent indsatsbeskrivelsen

Fakta om Sammen på sporet

  • Projektet Sammen på sporet – forebyggende kommunale tilbud til psykisk sårbare unge er et såkaldt modningsprojekt gennemført i perioden 2020-22.
  • De ni projektkommuner er: Allerød, Glostrup, Greve, Helsingør, Middelfart, Odder, Ringsted, Skanderborg og Svendborg.
  • 1972 unge og 455 forældre har i projektperioden været i kontakt med tilbuddet i en af de ni kommuner.

Kontakt

Sofie Rask Eriksen
Specialkonsulent

Kontakt

Thomas Danielsen
Kommunikationskonsulent

Webinar i marts

Styrelsen inviterer til webinar om Sammen på sporet den 20. marts.

Vær med, og hør mere om indsatsen og kommunernes erfaringer.

Tilmeld dig webinaret