Tilskud til nedsættelse af huslejen på småøerne

2023

Der kan søges om tilskud til nedsættelse af huslejen for almene boliger beliggende på småøerne.

Information

  • Puljens størrelse: 6,1 mio. kr. (samlet for årene 2021-2026)
  • Ansøgerkreds: Almene boligorganisationer kan gennem kommunalbestyrelsen indsende ansøgning om tilskud til nedsættelse af huslejen 

 

Hvem kan ansøge? 

Der kan ifølge § 98 d, stk. 1 i almenboligloven og § 8, stk. 1 i Bekendtgørelse nr. 2136 af 21. december 2020 om engangstilskud til etablering af almene boliger på småøerne og i ø-kommuner samt tilskud til nedsættelse af huslejen og godkendelse af overskridelse af maksimumsbeløb for almene boliger på småøerne søges om tilskud til nedsættelse af huslejen for almene boliger på småøerne.

Ved småøer forstås ikke-landfaste øer, der fungerer som helårssamfund med under 1.200 beboere.

Det drejer sig om: Agersø, Anholt, Askø, Avernakø, Barsø, Birkholm, Bjørnø, Baagø, Drejø, Egholm, Endelave, Fejø, Femø, Fur, Hjarnø, Hjortø, Lyø, Mandø, Nekselø, Omø, Orø, Sejerø, Skarø, Strynø, Tunø, Venø og Aarø.

Hvad kan der søges midler til?

Der kan søges om tilskud til nedsættelse af huslejen for almene boliger på småøerne.

Hvor meget tilskud kan jeg søge?

Tilskuddet til nedsættelse af huslejen udgør årligt 20.200 kr. (2020-prisniveau) pr. bolig. Tilskuddet gives hvert år for perioden 2021-2026.

Hvilke betingelser skal være opfyldt?

Det er en betingelse for tilskud til nedsættelse af huslejen for en almen bolig, at boligen er ibrugtaget på ansøgningstidspunktet. 

Der kan kun ydes tilskud for den periode, hvor en bolig er udlejet.

Hvordan søger jeg om tilskud?

Ansøgning om tilskud til nedsættelse af huslejen indsendes af kommunalbestyrelsen til Social- og Boligstyrelsen. 

Ansøgning skal indsendes elektronisk og ved anvendelse af det til enhver tid gældende ansøgningsmateriale, som findes nedenfor.

Der skal indsendes et ansøgningsskema pr. boligafdeling. 

Oplysninger til ansøgningsskemaets pkt. B:

  • Oplysninger om BOSSINF-ID gives, hvis ejendommen har et sådant ID-nummer
  • Der skal anføres antal ledige boliger, som påfører boligorganisationen/afdelingen et økonomisk tab. Boliger, der står midlertidigt tomme, fordi de er under istandsættelse, renovering eller kommunen råder over boligen, anses således ikke for ledige 

Oplysninger til ansøgningsskemaets pkt. E:

  • Huslejen opgøres inklusiv aconto-bidrag til vand og varme mv. 

Hvornår kan der søges om tilskud?

Social- og Boligstyrelsen behandler indkomne ansøgninger om tilskud, når ansøgningsfristen er udløbet. 

Der kan indsendes ansøgninger i perioden fra 1. januar 2021 til 31. januar 2021.

Social- og Boligstyrelsen giver afslag på ansøgninger, som ikke opfylder betingelserne for tilskud. 

Er der en venteliste?

Ansøgninger, som opfylder betingelserne for tilskud, men som ikke kan imødekommes inden for rammen, optages på en venteliste. 

Tilsagnsmidler, som ikke bliver benyttet, kan tildeles ansøgninger på ventelisten. Tildelingen sker efter den prioriterede rækkefølge. 

Social- og Boligstyrelsen behandler ansøgninger på ventelisten en gang om året, når der foreligger en opgørelse over endelige udlejningsomfang af boliger med tilsagn om tilskud til nedsættelse af huslejen.

Det skete første gang i marts 2022. 

Hvordan prioriteres der blandt de indkomne ansøgninger?

Social- og Boligstyrelsen behandler indkomne ansøgninger og giver tilsagn i følgende prioriterede rækkefølge.

  1. Ansøgninger til familieboliger beliggende i boligafdelinger med den højeste lejeledighed
  2. Ansøgninger til familieboliger med det højeste huslejeniveau opgjort pr. kvadratmeter
  3. Ansøgninger til familieboliger med den højeste fraflytningsfrekvens

Hvordan udbetales tilskuddet?

Udbetaling Danmark udbetaler tilskud til nedsættelse af huslejen til boligorganisationen. Udbetalingen sker bagud hvert kvartal den sidste bankdag i marts, juni, september og december kvartal som et acontobeløb beregnet på baggrund af tilsagnet.

Senest den 15. februar hvert år indsender boligorganisationen til Udbetaling Danmark en opgørelse over antallet af måneder, hvor hver enkelt tilskudsberettigede bolig har været udlejet. Opgørelsen skal være attesteret af en registreret eller statsautoriseret revisor.

I forbindelse med acontoudbetaling for 2. kvartal hvert år foretager Udbetaling Danmark på baggrund af boligorganisationens indberetning, jf. stk. 2, regulering af acontoudbetalinger for det foregående år.

Hvis statens tilbagebetalingskrav overstiger 2. kvartals tilskud, opkræves det overskydende beløb af Udbetaling Danmark.

Baggrund og lovgrundlag 

Tilskuddene ydes på baggrund af reglerne i ”Bekendtgørelse nr. 21346 af 21. december 2020 om engangstilskud til etablering af almene boliger på småøerne og i ø-kommuner samt tilskud til nedsættelse af huslejen og godkendelse af overskridelse af maksimumsbeløb for almene boliger på småøerne søges om engangstilskud til etablering af almene boliger på småøerne og i 4 ø-kommuner.

Læs mere i bekendtgørelsen på Retsinformation her

Kontakt

Bolig - Regulering og Tilsyn

Overblik