Tilskud til medfinansiering af ladestandere i fælles parkeringsanlæg tilhørende boligforeninger

2023

I aftalen af 25. juni 2021 om udmøntning af grøn transportpulje, indgår en pulje på 50 mio. kr., som Social- og Boligstyrelsen administrerer, til medfinansiering af ladestandere i boligforeninger (almene boligafdelinger, andels- og ejerforeninger).

Information

 • Puljens størrelse: 50 mio. kr.
 • Tilskuddets størrelse: 25% af de samlede tilskudsberettigede udgifter
 • Ansøgerkreds: Almene boligafdelinger, andelsbolig- og ejerforeninger

Hvem kan søge?

Inden for de anførte rammer kan Social- og Boligstyrelsen yde tilskud til etablering af ladestandere til opladning af elbiler i fælles parkeringsanlæg i boligforeninger.

Social- og Boligstyrelsen kan inden for en ramme på 33,6 mio. kr. i 2021 yde tilskud til etablering af ladestandere til opladning af elbiler i fælles parkeringsanlæg tilhørende almene boligafdelinger.

Social- og Boligstyrelsen kan inden for en ramme på 14,4 mio. kr. i 2021 yde tilskud til etablering af ladestandere til opladning af elbiler i fælles parkeringsanlæg tilhørende andelsboligforeninger og ejerforeninger.

Hvad kan jeg søge midler til?

Social- og Boligstyrelsen kan yde tilskud til etablering af ladestandere til opladning af elbiler i fælles parkeringsanlæg. Tilskud kan ydes til følgende aktiviteter:

 1. Anskaffelse af ladestandere, på maksimalt 22 kW pr. stander
 2. Gravearbejde og kabelføring, som er nødvendig til etableringen af ladestanderne
 3. Forstærkning af elforsyning, som er nødvendig for at opnå en brugbar opladningsløsning for ladestanderne

Der kan ikke ydes tilskud til gravearbejde, kabelføring eller forstærkning af elforsyning til andre ladestandere end dem, der er meddelt tilsagn til i henhold til denne bekendtgørelse. 

Der kan ydes tilskud til 1 ladestander pr. ansøgning og derudover 1 ladestander for hver 20. bolig omfattet af ansøgningen. 

Hvor meget tilskud kan jeg søge?

Tilskuddet udgør 25 pct. af de tilskudsberettigede udgifter.

Hvis tilskudsbeløbet udgør 500.000 kr., skal projektregnskabet revideres og påtegnes af en godkendt revisor i overensstemmelse med bekendtgørelsens bilag 1.

Hvordan søger jeg om tilskud?

Ansøgning om udbetaling af tilskud skal indsendes via den relevante ansøgningsportal.

Ansøgningen skal indsendes senest 1 år efter datoen for Social- og Boligstyrelsens godkendelse af modtaget materiale. 

Hvordan bedømmes ansøgningerne?

Social- og Boligstyrelsen meddeler tilsagn om tilskud til indkomne ansøgninger i prioriteret rækkefølge efter følgende kriterier som vægtes ligeligt 

 • Jo større antal boliger i boligafdelingen, andelsboligforeningen eller ejerforeningen, der ansøges om midler til, des højere prioriteres ansøgningen

 • Jo længere der er til den nærmeste offentligt tilgængelige ladestandere på minimum 11 kW des højere prioriteres ansøgningen

 • Ladestanderen skal være tilgængelig for alle bilmærker, og der må ikke stilles krav til opladninger, der indebærer udgifter ud over betaling for strøm, der leveres fra ladestanderen

 • Afstanden måles fra placeringen af den tilsagnsdækkede ladestander til den offentlige ladestander 

Såfremt to ansøgninger opnår samme prioritet prioriteres den ansøgning med flest boliger.

Hvordan udbetales tilskuddet?

Ansøgning om udbetaling af tilskud skal indsendes via den ansøgningsportal, som tilgængeliggøres Social- og Boligstyrelsens hjemmeside.

Ansøgning skal indsendes senest 1 år efter datoen for Social- og Boligstyrelsens godkendelse af modtaget materiale

Ansøgning om udbetaling skal vedlægges følgende dokumentation:

 1. Et projektregnskab med oplysninger om størrelsen af de afholdte og betalte tilskudsberettigede udgifter
 2. Regningsbilag og bilag med dokumentation for betalte tilskudsberettigede udgifter vedrørende indkøb af ladestander, gravearbejde og elarbejde

Hvis tilskudsbeløbet udgør 500.000 kr. eller derover, skal projektregnskabet revideres og påtegnes af en godkendt revisor i overensstemmelse med bekendtgørelsen bilag 1. 

Regningsbilag, der anvendes som dokumentation for afholdte udgifter til etablering af ladestandere i henhold til denne bekendtgørelse skal af den udførende virksomhed være påført oplysninger om følgende:

 1. Den udførende virksomheds CVR-nr. er eller andet nationalt identifikationsnummer
 2. Den bygningsejer og den adresse arbejdet vedrører
 3. De materialer og produkter, der er indkøbt og det arbejde, der er udført i forhold til det tilskudsberettigede projekt
 4. Start- og slutdato for udførelsen af arbejdet 

Indeholder et regningsbilag både tilskudsberettigede og ikke-tilskudsberettigede materialer, produkter eller arbejder, skal det klart fremgå, hvilke dele af regningen, der vedrører henholdsvis det tilskudsberettigede projekt og andre dele. 

Tilskud udbetales til tilsagnsmodtagers NemKonto. 

Baggrund og lovgrundlag 

I aftalen af 25. juni 2021 mellem regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet om udmøntning af grøn transportpulje, indgår en pulje på 50. mio kr.

Som Social- og Boligstyrelsen administrerer til medfinansiering af ladestandere i boligforeninger.

Læs mere her i bekendtgørelsen om tilskud til etablering af ladestandere i fælles parkeringsanlæg tilhørende boligforeninger

De minimis-erklæring til ladestanderpuljen

Kontakt

Bolig - Regulering og Tilsyn

Overblik