Tilskud til indretning af demensegnede plejeboliger

2023

Tilskud kan søges til indretning af plejeboliger, så de bliver mere demensegnede, og til handlingsplaner for indretning af demensegnede plejeboliger.

Information

  • Puljens størrelse: 28,5 mio. kr.
  • Tilskuddets størrelse: Op til 25.000 kr. pr. plejebolig
  • Ansøgerkreds: Ejere af plejeboliger 

Hvem kan søge?

Puljens ansøgerkreds er ejere af plejeboliger, hvor demente borgere er en del af målgruppen, herunder plejeboliger der anvendes som aflastningsboliger.

Det kan være kommuner, boligorganisationer, selvejende institutioner eller friplejeboligleverandører.

Puljens målgruppe er beboere med demens i plejeboliger og plejehjem.

Ansøgning om puljens midler forudsætter, at kommuner, boligorganisationer, selvejende institutioner eller friplejeleverandører har kapacitet til at gennemføre ombygning og nyindretning af deres plejeboliger.

Endvidere forudsættes det, at plejeboliger mv., der ansøges om midler til, er mærket i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1113 af 29. september 2017 om mærkning af demensegnede plejeboliger.

Hvad kan jeg søge midler til? 

Der kan søges om støtte til mindre ombygninger eller indretning af beboernes plejeboliger og tilknyttede fællesarealer, herunder udearealer.

Derudover kan der ansøges om midler til rådgivningsydelser til udarbejdelse af handlingsplaner, som anviser konkrete tiltag for forbedring af plejeboligers demensegnethed.

Op til 10% af puljens midler kan anvendes inden for dette formål.

Hvor meget tilskud kan jeg søge?

Der kan ansøges om tilskud på op til 25.000 kr. pr. plejebolig.

Hvordan bedømmes ansøgningerne? 

Ansøgningerne til puljen vil blive prioriteret ud fra et princip om mest demensegnethed for pengene. Det vil sige, at der i bedømmelsen lægges vægt på forholdet mellem pris og effekt, så flest mulige plejeboliger mv. efter gennemførelsen af ombygning eller nyindretning på forskellige punkter vil være demensegnede.

Endvidere vil ansøgningerne blive prioriteret efter en vurdering af, hvor behovet for forbedringer er størst, herunder hvor stor en andel demente beboere der er i plejeboligcentrene, som ansøger om puljemidler.

Endelige vil en vurdering af kvaliteten af ansøgningens dokumentation indgå i bedømmelsen.

Fx vil det fremme en ansøgning, hvis den er udarbejdet på baggrund af en handlingsplan for mærkning af demensegnede plejeboliger eller ekspertrådgivning fra eksempelvis et arkitektfirma eller Statens Byggeforskningsinstitut.

Ansøgninger, hvor der alene ansøges om midler til en handlingsplan, vil hovedsagelig blive prioriterede efter en vurdering af behovet for demensegnede plejeboliger. 

Ved ansøgning om ombygning eller nyindretning af plejeboliger og tilknyttede fællesarealer skal det fremgå af ansøgningen, hvor mange plejeboliger, der efter gennemførelsen af ombygning eller nyindretning, vil være demensegnede på hver af parametrene for mærkning af demensegnede plejeboliger i ansøgningsskemaets før- og efterskema (se spørgsmål vedr. mærkning af demensegnede plejeboliger til bekendtgørelse nr. 1113 af 29. september 2017) under pkt. B.

Hvordan udbetales tilskuddet?

Der udbetales først tilskud efter leverancer, resultater mv., der er opnået støtte til, er modtaget og udgifterne hertil er afholdte. 

Hvis ansøger ønsker tilskuddet udbetalt i flere rater, skal sidste rate udgøre min. 25%. Der udbetales maks. 5 rater og en rate skal minimum udgøre 0,2 mio. kr. Ved opdeling i rater skal der til disse rater være tilknyttet hovedaktiviteter og delmål så som leverancer, resultater og succeskriterier for ansøgningens aktiviteter således, at de er overensstemmende med det økonomiske afløb ved gennemførelsen af aktiviteterne.

Er det tildelte tilskud på over 0,5 mio. kr. aflægges et revisorpåtegnet regnskab for de støttede aktiviteter.

Derudover er der en række andre krav til aflæggelse af regnskab, som fremgår af regnskabsinstruksen for puljen. Fx vedrørende dokumentation for lønudgifter, rejseomkostninger og frist for aflæggelse af regnskab.

Afrapportering

Tilskudsmodtager skal rapportere til Social- og Boligstyrelsen om gennemførelsen af de støttede aktiviteter, når aktiviteterne er gennemførte. Ligeledes skal der aflægges et regnskab for de gennemførte aktiviteter.

Derudover skal der for støttede aktiviteter, der ikke er afsluttede senest 31. december 2019, årligt leveres en statusrapport om gennemførelsen af de støttede aktiviteter senest i løbet af januar måned.

Krav til rapportering og regnskab vil være nærmere beskrevet i det tilsagnsbrev, som ansøgere, der opnår tilsagn om tilskud, vil modtage.

Denne skabelon skal anvendes ved afrapportering af afsluttede aktiviteter og udbetaling af midler, som er tildelt fra demenspuljen, jf. Social- og Boligstyrelsens tilsagnsbrev herom. 

Hent afrapporteringsskabelon for demenspuljen her 

Kontakt

Bolig - Regulering og Tilsyn