Pulje til økonomisk rådgivning af udsættelsestruede lejere

2023

Puljens formål er at nedbringe antallet af udsættelser af lejere i den almene boligsektor, gennem en forebyggende rådgivningsindsats til udsættelsestruede lejere for at stabilisere deres privatøkonomi og undgå udsættelse.

Information

 • Puljens størrelse: 10 mio. kr. i 2023
 • Ansøgerkreds: Almene boligorganisationer
 • Ikrafttrædelse: Puljen er udmøntet i 2023 under forudsætning af vedtagelsen af finansloven for 2023

Formålet med puljen

Formålet med denne pulje til økonomisk rådgivning af udsættelsestruede lejre er at nedbringe antallet af udsættelser af lejere i den almene boligsektor.

Det sker gennem en forebyggende rådgivningsindsats målrettet udsættelsestruede almene lejere, så de kan få stabiliseret deres privatøkonomi og undgå at havne i udsættelsessager på kort og længere sigt.

Rådgivningen gennemføres af boligorganisationer.

Hvad kan der søges midler til? 

Boligorganisationer kan med denne pulje søge om midler, der skal anvendes til at dække lønudgifter til en økonomisk rådgiver i et 6 måneders ansættelsesforløb, der påbegyndes snarest efter, at boligorganisationen har fået meddelt tilsagn om tilskud.

Indsatsen kan med fordel bygge videre på de nyttige erfaringer og indsatser, som en boligorganisation har gjort sig med økonomisk rådgivning af udsættelsestruede lejere.

Boligorganisationen kan søge om et tilskud til en ny indsats eller til en allerede eksisterende indsats, der ønskes tilført flere ressourcer.

Den økonomiske rådgiver skal i forløbet yde en kvalificeret rådgivning for et større antal udsættelsestruede lejere i en eller flere boligafdelinger.

Det er op til boligorganisationen at identificere målgruppen af lejere samt planlægge og udføre indsatsen med ansættelsen af den økonomiske rådgiver.

Den økonomiske rådgivning skal behandle emner som fx huslejerestancer, gæld, skatteforhold, boligstøtte og budgetlægning. Hovedindholdet i rådgivningen kan typisk bestå af:

 • Kortlægning af beboerens privatøkonomi

 • Udarbejdelse af realistiske planer for håndtering af beboerenes økonomi, herunder budgetlægning og planer for betaling af gæld

 • Generel vejledning og støtte undervejs i forløbet

Hvilke betingelser skal være opfyldt for at få midler? 

Ansøgerkredsen er boligorganisationer. Der kan søges om et tilskudsbeløb på henholdsvis 250.000 kr. eller 500.000 kr.

For at kunne komme i betragtning til at opnå en tilsagnsramme, skal boligorganisationen indsende en ansøgning ved benyttelse af det elektroniske ansøgningsskema.

Ansøgningen skal bl.a. indeholde følgende oplysninger: 

 • En klar og velbeskrevet organisering af indsatsen, og hvordan denne eventuelt kan understøtte andre relevante indsatser (maks. 120 ord)

 • En kort og præcis beskrivelse af målgrupper for indsatsen (maks. 120 ord)

 • Beskrivelse af hovedindholdet i den økonomiske rådgivning (120 ord)

 • Påbegyndelsestidspunktet for indsatsen

 • Forventet effekt af den planlagte indsats (maks. 120 ord)

 • Boligorganisationens navn og CVR-nummer

Fristen for at indsende ansøgning var den 1. juni 2023. Ansøgninger, der er blevet modtaget efter ansøgningsfristens udløb, vil ikke komme i betragtning. 

Social- og Boligstyrelsen vil fremsende tilsagnsbrev senest ved udgangen af juni 2023. 

Find det elektroniske ansøgningsskema om tilskud til økonomisk rådgivning af udsættelsestruede lejere her 

Kontakt

Bolig - Regulering og Tilsyn