Særlig støtte til almene boligorganisationers køb af erhvervsejendomme

2022

Puljen skal føre til flere betalelige (almene) boliger centralt i byerne og dermed fremme den blandede by.

Information

 • Puljens størrelse for hele landet er 148,8 mio. kr. i 2024.
 • Regional fordeling af midlerne:
  • Hovedstaden, 52,1 mio. kr.
  • Sjælland, 19,3 mio. kr.
  • Syddanmark, 31,2 mio. kr.
  • Midtjylland, 31,2 mio. kr.
  • Nordjylland, 14,9 mio. kr.
 • Ansøgerkreds: Almene boligorganisationer.
 • Ansøgningsfrist: Puljen har to årlige ansøgningsfrister, den 1. maj for den regionale fordeling og  den 1. oktober for den samlede pulje.

Formålet med puljen

Der er etableret en pulje frem til 2031 til køb og omdannelse af ejendomme centralt i de større byer for at skabe flere almene boliger: 

Der er tale om køb og ombygning af ejendomme, der ikke anvendes til beboelse. Der vil typisk være tale om erhvervsbygninger, som er egnet til ombygning til boliger. Der kan i forvejen gives støtte til formålet efter almenboligloven, men kun inden for rammerne af maksimumsbeløbet, som også gælder for nybyggeri. Der er afsat 675 mio. kr.

Puljen skal føre til flere betalelige (almene) boliger centralt i byerne og dermed fremme den blandede by.  

Puljen skal føre til flere betalelige almene boliger centralt i byerne og dermed fremme den blandede by. 

Link til ansøgningsskema

Hent ansøgningsskema til boligorganisationers erhvervelse af erhvervsejendomme her

Link til bekendtgørelse

Læs yderligere om puljen på nedenstående links.

Læs mere i bekendtgørelsen på Retsinformation her

Læs mere i ændringsbekendtgørelsen på Retsinformation her 

Hvad kan der søges midler til?

Puljen til køb og ombygning af ejendomme, der ikke anvendes til beboelse, giver mulighed for at få tilskud til at dække den del af udgiften, som ikke kan rummes inden for maksimumsbeløbet for nybyggeri. Den del af udgiften, som kan rummes inden for maksimumsbeløbet, finansieres gennem de sædvanlige finansieringsregler for nye almene boliger.  Dvs. at kommunen skal give tilsagn om støtte hertil.

Puljen har to årlige ansøgningsfrister, henholdsvis den 1. maj og 1. oktober.

Hvem kan søge?

Almene boligorganisationer kan søge på baggrund af en ansøgning om støtte til en konkret ejendom. Ejendommen skal ligge centralt i en by med over 20.000 indbyggere. Ansøgningen indsendes elektronisk til Social- og Boligstyrelsen. Hvis der er tale om ejendomme, der ikke anvendes til beboelse, skal kommunen desuden indberette byggeriet i det sædvanlige indberetningssystem for alment byggeri (BOSSINF-STB). Der vil som udgangspunkt være ansøgningsfrister den 1. maj og den 1. oktober hvert år i perioden fra 2023-2031.

Hvordan prioriteres der blandt de indkomne ansøgninger?

Social- og Boligstyrelsen vil vurdere, hvilke projekter, der skal tilgodeses, på grundlag af kriterier, som bliver opstillet i den kommende bekendtgørelse. 

Hvordan foregår udbetaling?

Social- og Boligstyrelsen anmoder Udbetaling Danmark om at overføre tilskuddet eller lånet til boligafdelingen.

Kontakt

Jacob Østlund Jacobsen
Bolig - Regulering og Tilsyn

Overblik