Pulje for etablering af særlige billige almene familieboliger

30-07-2022

Puljen tager afsæt i målet om at reducere antallet af borgere i hjemløshed og gøre op med langvarig hjemløshed.

Information

  • Puljens størrelse er 359,7 mio. kr. i 2024.
  • Tilskuddets størrelse: 455.105 kr. pr. bolig i 2024.
  • Ansøgerkreds: Kommuner
  • Ansøgningsfrist: Løbende

Formålet med puljen

Puljen tager afsæt i målet om at reducere antallet af borgere i hjemløshed og gøre op med langvarig hjemløshed. Med puljen gives der mulighed for at yde tilskud til etablering af særligt billige almene familieboliger til boligsøgende med en lav betalingsevne, herunder borgere i hjemløshed. 

Med særligt billige almene familieboliger forstås i denne sammenhæng boliger med en husleje på maksimalt 3.500 kr. pr. måned eksklusive forbrug. 

Hvad kan der søges om tilskud til?

Der kan ansøges i perioden fra 1. juli 2022 til 31.december 2027. Tilskud til etablering af særligt billige almene familieboliger udgør 452.408 kr. pr. bolig (2023-prisniveau). Den samlede ramme for perioden er på 900 mio.kr., der fordeles på årlige bevillinger.

Hvem kan søge?

Det er kommunalbestyrelsen, der efter aftale og på vegne af en boligorganisationen, indsender ansøgning til Social- og Boligstyrelsen. Ansøgningen skal indsendes elektronisk.

Nederst er der et link til den gældende bekendtgørelse.

Nederst er der link til ansøgningsskema. Her findes også de relevante oplysninger vedrørende puljen samt gældende bekendtgørelse.

Det skal bemærkes, at det er en forudsætning, at der samtidig med indsendelse af ansøgningsskema også er sket en indberetning af projektet i BOSSINF-STB på kladde, status 10.

BOSSINF-STB-systemet forventes først at være klar til indberetning af projekter, hvor de nye tilskudsordninger benyttes, ultimo august.

Ansøges der derfor inden indberetning er mulig, skal der efterfølgende ske en indberetning i BOSSINF. I ansøgningsskemaet skrives derfor nej til, om der er sket indtastning i BOSSINF. Social- og Boligstyrelsen vil i forbindelse med behandlingen af ansøgningerne bede om dokumentation for indberetning af projektet på kladde, status 10.

Desuden skal der som en del af ansøgningen vedlægges en plan for bekæmpelse af hjemløshed. Til dette skal der anvendes en skabelon. Link til denne er nederst.

Hvilke betingelser skal være opfyldt for at få midler?

En række betingelser skal være opfyldt for, at en ansøgning kan komme i betragtning til tilskud, jf. kapitel 4 i bekendtgørelsen.

Centrale betingelser er:

  • Bruttoarealet i den almene familiebolig, der ydes tilskud til, må ikke overstige 55 m2.

  • Antallet af boliger, der ydes tilskud til, udgør højest 20 pct. af boligerne i en afdeling.

  • Kommunalbestyrelsen udøver anvisningsretten til disse almene familieboliger fra ibrugtagning af boligerne.

  • Kommunalbestyrelsen skal udarbejde en plan for bekæmpelse af hjemløshed, herunder om tilvejebringelse af et passende udbud af almene familieboliger til borgere i hjemløshed og om aftaler til kommunal anvisning 

  • Boliger, der ydes tilskud til, ligger ikke i et udsat boligområde, jf. almenboliglovens § 61 a, eller i et forebyggelsesområde, jf. § 61 b.

Hvordan prioriteres der blandt de indkomne ansøgninger?

Social- og Boligstyrelsen fordeler hvert år bevillingen på de fem regioner efter antallet af borgere i hjemløshed. De indkomne ansøgninger fra kommunerne prioriteres inden for den regionale ramme på baggrund af antallet af personer i hjemløshed i de ansøgende kommuner samt antallet af eksisterende almene familieboliger med en husleje på maksimalt 3.500 kr. om måneden eksklusive forbrug, som ikke er beliggende i et udsat boligområde, jf. almenboliglovens § 61 a, stk. 1, eller et forebyggelsesområde, jf. almenboliglovens § 61 b.  

Social- og Boligstyrelsen vil i sagsbehandlingen af de kommunale ansøgninger tage udgangspunkt i den seneste hjemløsetælling. Den senest hjemløsetælling er fra 2019. En ny hjemløsetælling for 2022 forventes offentliggjort efteråret 2022. Herefter vil denne nye hjemløsetælling være grundlaget for tildeling af tilsagn til kommunerne.

Hvordan er processen for behandling af ansøgninger?

Social- og Boligstyrelsen behandler indkomne ansøgninger om engangstilskud ved udgangen af hvert kvartal, første gang ved udgangen af september 2022. 

Hvordan foregår udbetaling?

Udbetaling Danmark udbetaler tilskuddet til bygherren som et engangsbeløb, når byggeriet er færdiggjort. Udbetalingen finder sted ved førstkommende udbetalingstermin efter, at kommunalbestyrelsen har godkendt det endelige byggeregnskab og skema C på status 89 i Social- og Boligstyrelsens system til støttet byggeri BOSSINF-STB.  (læs også uddybende om udbetaling i kapitel 6 i bekendtgørelse).

Links og dokumenter

Læs mere i bekendtgørelsen på Retsinformation her

Hent ansøgningsformular for puljen her 

Hent skabelon til plan for bekæmpelse af hjemløshed her

Kontakt

Casper da Silva Friis
Bolig - Regulering og tilsyn

Overblik