Engangstilskud til etablering af almene boliger på mindre øer, de 4 ø-kommuner og Bornholms Regionskommune

2023

Almene boligorganisationer kan gennem kommunalbestyrelsen indsende ansøgning om engangstilskud.

Information

  • Puljens størrelse: 1,9 mio. kr. i 2024.
  • Tilskuddets størrelse: 460.544 kr. i 2024.
  • Ansøgerkreds: Almene boligorganisationer kan gennem kommunalbestyrelsen indsende ansøgning om engangstilskud.
  • Ansøgningsfrist: Løbende

Hvem kan søge?

Der kan ifølge § 98 d i almenboligloven og § 4, stk. 1 i Bekendtgørelse nr. 1064 af 28. juni 2022 om engangstilskud til etablering af almene boliger på småøerne, i ø-kommuner og Bornholms Regionskommune samt tilskud til nedsættelse af huslejen og godkendelse af overskridelse af maksimumsbeløb for almene boliger på småøerne ansøges om engangstilskud til etablering af almene boliger på småøerne, i fire ø-kommuner og i Bornholms Regionskommune.

Ved småøer forstås ikke-landfaste øer, der fungerer som helårssamfund med under 1.200 beboere. Det drejer sig om: Agersø, Anholt, Askø, Avernakø, Barsø, Birkholm, Bjørnø, Baagø, Drejø, Egholm, Endelave, Fejø, Femø, Fur, Hjarnø, Hjortø, Lyø, Mandø, Nekselø, Omø, Orø, Sejerø, Skarø, Strynø, Tunø, Venø og Aarø.

Hvad kan der søges midler til?

Der kan søges om engangstilskud til etablering af almene familie-, ungdoms- og ældreboliger på småøerne og i 4 ø-kommuner.

Hvor meget tilskud kan jeg søge?

Engangstilskuddet nedbringer anskaffelsessummen for alment byggeri og udgør 404.000 kr. (2020-prisniveau) pr. bolig.

Hvilke betingelser skal være opfyldt?

Der er en række betingelser, der skal være opfyldt, for at en boligorganisation gennem beliggenhedskommune kan søge om engangstilskud til etablering af almene boliger på småøerne, i de 4 ø-kommuner og i Bornholms Regionskommune.

For det første skal kommunalbestyrelsen i ansøgningen tilkendegive, at den vil give tilsagn om ydelsesstøtte til etablering af boligerne efter almenboliglovens § 115, stk. 1-6, eller § 117, stk. 1, For det andet må anskaffelsessummen før fradrag af engangstilskuddet ikke overskrider maksimumsbeløbet, jf. almenboliglovens § 115, stk. 10. Det samlede engangstilskud fradrages den samlede anskaffelsessum for byggeriet, jf. almenboliglovens §§ 118 og 118 a.

For det tredje skal kommunalbestyrelsen og bygherren på ansøgningstidspunktet have indberettet byggeprojektet i Social- og Boligstyrelsens system til støttet byggeri BOSSINF-STB på kladdestatus 10.

For det fjerde er det desuden en betingelse, at kommunalbestyrelsen senest seks måneder efter, at tilsagn er opnået, har godkendt skema A i Social- og Boligstyrelsens system til støttet byggeri BOSSINF-STB. Såfremt kommunalbestyrelsen ikke har godkendt skema A inden fristens udløb, annulleres tilsagnet.

Hvordan søges der om tilskud?

Ansøgning om engangstilskud til etablering af almene boliger indsendes af kommunalbestyrelsen til Social- og Boligstyrelsen.

Ansøgning skal indsendes elektronisk og ved anvendelse af det til enhver tid gældende ansøgningsmateriale, som findes nedenfor.

Ansøgning om tilskud til etablering af almene boliger på småøerne og i de 4 ø-kommuner

Ansøgningsskemaet er digitalt og findes her

Hvornår kan der ansøges om tilskud?

Social- og Boligstyrelsen behandler indkomne ansøgninger om engangstilskud ved udgangen af hvert kvartal. Første gang dog til udgangen af 31. december 2022. 

Der kan indsendes ansøgninger i perioden fra 1. juli 2022 til 30. november 2026, eller så længe der inden for den fastsatte bevillingsramme er uforbrugte tilsagnsmidler, dog senest den 30. november 2026.

Social- og Boligstyrelsen giver afslag på ansøgninger, som ikke opfylder betingelserne for tilsagn om engangstilskud,

Er der en venteliste?

Ansøgninger, som opfylder betingelserne for tilsagn om engangstilskud, men som ikke kan imødekommes inden for bevillingsrammen, optages på en venteliste. 

Midler fra annullerede tilsagn tildeles ansøgninger på ventelisten. Tildelingen sker efter den prioriterede rækkefølge. 

Social- og Boligstyrelsen behandler løbende ansøgninger på venteliste, når der sker tilbagefald af midler fra annullerede tilsagn.

Hvordan prioriteres der blandt de indkomne ansøgninger?

Social- og Boligstyrelsen behandler indkomne ansøgninger om engangstilskud og giver tilsagn i følgende prioriterede rækkefølge:

  1. Ansøgninger om etablering af almene familieboliger.
  2. Ansøgninger fra øer med det laveste antal almene boliger i forhold til det samlede antal husstande.
  3. Ansøgninger om etablering af almene boliger på øer, hvor der er venteliste til ledige boliger, eller hvor der på anden måde kan dokumenteres efterspørgsel efter boliger.
  4. I tilfælde af flere ansøgninger om etablering af almene boliger på samme ø, vil der blive givet prioritet til den tilskud til etablering af flest almene familieboliger.

Ved de kvartalsvise tildelinger af tilsagn om tilskud gives der etableringstilskud først til almene familieboliger og herefter til de øvrige typer af almene boliger.

Hvis der er inden for de enkelte puljer er ansøgninger til flere boliger, end der er tilskudsramme til, vil øer med lav andel af almene boliger i forhold til det samlede antal husstande blive tildelt etableringstilskud før øer  med højere andel. Øer uden almene boliger vil have fortrinsret til etableringstilskud før øer med almene boliger. Mellem øer uden almene boliger tildeles først etableringstilskud til øer med højeste antal husstande.

Hvis det ikke er muligt at tildele tilsagn om tilskud på baggrund af de to første kriterier, vil øer  med den højeste ventetid opgjort i antal dage på venteliste til ledige almene boliger af den ansøgte boligtype blive tildelt først.

I tilfælde af flere ansøgninger om etablering af almene boliger på samme ø, vil der blive givet prioritet til den tilskud til etablering af flest almene familieboliger.

Hvordan udbetales engangstilskuddet?

Udbetaling Danmark udbetaler tilskuddet til bygherren som et engangsbeløb. 

Udbetaling finder sted ved førstkommende udbetalingstermin, efter at kommunalbestyrelsen har godkendt det endelige byggeregnskab og skema C på status 89 i Social- og Boligstyrelsen system til støttet byggeri BOSSINF-STB.

Baggrund og lovgrundlag

Engangstilskuddene ydes på baggrund af reglerne i ’Bekendtgørelse nr. 2136 af 21. december 2020 om engangstilskud til etablering af almene boliger på småøerne og i ø-kommuner samt tilskud til nedsættelse af huslejen og godkendelse af overskridelse af maksimumsbeløb for almene boliger på småøerne søges om engangstilskud til etablering af almene boliger på småøerne og i 4 ø-kommuner’.

Bekendtgørelse om engangstilskud til etablering af almene boliger på småøerne og i økommuner samt tilskud til nedsættelse af huslejen og godkendelse af overskridelse af maksimumsbeløb for almene boliger på småøerne

Læs mere i bekendtgørelsen her

Kontakt

Rita Munk
Bolig - Regulering og tilsyn

Overblik