Vejen til billige boliger til borgere i hjemløshed

21-02-2024

Boliger med lav husleje er et helt afgørende element i indsatsen mod hjemløshed. En ny udgivelse fra Social- og Boligstyrelsen kortlægger de muligheder, der er for at fremskaffe egnede boliger - særligt indenfor for almenboliglovens rammer. Udgivelsen henvender sig især til kommuner og boligorganisationer.

Det er et grundprincip i Housing First-tilgangen mod hjemløshed, at borgeren skal tilbydes en permanent bolig og samtidig modtage social støtte, så overgangen lettes, og boligen opleves som et hjem.

Antallet af meget billige almene boliger har imidlertid været faldende over en årrække, og det har generelt gjort det udfordrende at finde egnede boliger til målgruppen, der typisk kun har råd til en meget lav husleje.

Overblik over muligheder

Social- og Boligstyrelsen udgiver derfor nu en publikation, som kan inspirere og give viden, der kan hjælpe kommuner og boligorganisationer med at fremskaffe passende boliger.

Udgivelsen kortlægger de forskellige muligheder for at fremskaffe boliger til målgruppen, særligt inden for almenboliglovens rammer, men også med et blik på boligudbuddet på det private udlejningsmarked.

Beskrivelsen af boligtyperne understøttes af data om bl.a. geografisk fordeling, huslejeniveau og boligsammensætning i kommunerne. Kortlægningen viser også, hvilke muligheder der er for at tilvejebringe flere boliger, fx gennem kommunale anvisningsaftaler eller tilskudsordninger.

Hent kortlægningen

Udbredelse af Housing First

Med den politiske aftale ”Fonden for blandede byer – flere billige boliger og en vej ud af hjemløshed” blev en markant omlæggelse af indsatsen mod hjemløshed i Danmark rammesat og senere udmøntet i lovændringer.

Et grundlæggende greb er, at refusionsreglerne ændres, så kommunerne får et større incitament til at skaffe en bolig til borgere i hjemløshed ud fra principperne i Housing First-tilgangen.

Efter lovændringen modtager kommunerne statslig refusion for borgerens ophold på en boform efter servicelovens § 110 i en væsentlig kortere periode end tidligere. Til gengæld får kommunen refusion for den støtteindsats, som borgeren modtager i forbindelse med, at han eller hun flytter i egen bolig.

Aftalen er tilgængelig på Social-, Bolig- og Ældreministeriets hjemmeside:

Se aftalen om fonden for blandede byer (pdf)

Partnerskab mod hjemløshed

Der er etableret et nationalt partnerskab mod hjemløshed, der har til opgave at følge omlægningen af indsatsen mod hjemløshed. Partnerskabet består af en bred vifte af aktører på hjemløshedsområdet.

Kortlægningen er udarbejdet efter partnerskabets ønske. Udgivelsen er den første af tre under den fælles overskrift Fra bolig til hjem.

Læs mere om partnerskabet

Kontakt

Karen Margrethe Plougmann Korsholm
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her