Skab positiv forandring med Åben Dialog

20-06-2024

Åben Dialog er en velfunderet metode til unge og voksne med psykiske vanskeligheder, der bygger på principperne i "Borgeren ved roret". En ny analyse afdækker, hvilke drivkræfter og barrierer der typisk er på spil, når kommuner ønsker at arbejde med Åben Dialog, og hvordan man lykkes med implementeringen.

Et stort antal mennesker søger i disse år hjælp i socialpsykiatrien. Åben Dialog er en veldokumenteret tilgang til indsatsen for unge og voksne. Tilgangen bygger på de samme principper som Borgeren ved roret (se boks) og kan dermed understøtte en omlægning, hvor borgerne bringes tættere på et selvstændigt liv gennem indsatser, der tager udgangspunkt i borgernes potentialer og håb, ønsker og drømme for fremtiden.

Hvad er Åben Dialog?

I Åben Dialog er tilgangen helhedsorienteret og har hovedfokus på borgerens ressourcer og udvikling. En grundsten i Åben Dialog er netværksmødet, hvor borgeren kan invitere fagpersoner og sit private netværk med til dialog. Alle udsagn vægter lige, og den professionelles rolle er ikke at søge løsninger, men at give et supplerende, fagligt perspektiv til dialogen.

Teorien bag er, at forandringer og løsninger opstår i en særlig struktureret dialog mellem borgeren, privat netværk og de fagprofessionelle. Åben Dialogs fokus på at gøre borgerens håb, ønsker og drømme til omdrejningspunkt for tilrettelæggelsen af indsatsen, hvilket bygger på principperne i den samlede tilgang kaldet Borgeren ved roret.

Der er meget positive erfaringer med Åben Dialog i Finland, hvor tilgangen stammer fra, og den anvendes efterhånden også mange steder i Danmark. En ny analyse fra Social- og Boligstyrelsen afdækker, hvilke drivkræfter og barrierer der typisk er på spil, når en kommune ønsker at arbejde med Åben Dialog, og hvad der skal til for at komme i mål med implementeringen.

Et skridt ad gangen

Analysen viser, at både de organisatoriske, styringsmæssige og ledelsesmæssige rammer er afgørende for at lykkes med at implementere Åben Dialog.

Konkret peges der på, at det er en fordel, at implementeringen af Åben Dialog i første omgang koncentreres til ét fagligt afgrænset område, inden man udbreder tilgangen til resten af organisationen - også selvom det tager længere tid.

Åben Dialog er en tværgående metode, der typisk vil involvere medarbejdere fra myndighed, jobcenter og socialpsykiatrien. Skal det fungere, skal der også være en klar ledelsesopbakning hele vejen rundt, så det ikke er en enkelt afdeling, der skal trække læsset.

Vedholdende prioritering

Erfaringerne peger også på, at en succesfuld implementering kræver vedholdende prioritering. Der skal afsættes tid og ressourcer, og det er vigtigt, at medarbejderne kommer hurtigt i gang med at afprøve metoden og dermed får erfaringer med at afholde de netværksmøder, der er centrale i metoden, men som mange skal vænne sig til.

Der er klare rammer for disse netværksmøder, som det som udgangspunkt er en fordel at opretholde. For at sikre, at mødeformen kan rumme alle fagområder og deres varierende krav til processen, kan der dog også være behov for en vis pragmatisme.

Åben Dialog er ikke kun en metode, men repræsenterer også et bestemt borgersyn. Analysen peger på, at det er klart fremmende for implementeringen, hvis kommunen i forvejen arbejder ud fra principperne i Borgeren ved roret, da det stemmer overens med metodens grundopfattelse af det gode samarbejde mellem borgere og professionelle.

Hent analysen om Åben Dialog
 


Åben Dialog til unge

Social- og Boligstyrelsen er på vej til at udbrede Åben Dialog på ungeområdet. Hvis I er på udkig efter en konkret tilgang, der kan omsætte intentionerne i barnets lov i jeres lokale praksis, så overvej vores tilbud om kompetenceudvikling og implementeringsstøtte. De første forløb starter i september.

Læs om tilbuddet

Borgeren ved roret

Social- og Boligstyrelsen arbejder på at styrke indsatserne på voksenområdet gennem en samlet tilgang kaldet Borgeren ved roret, som bygger på principperne fra recovery-orienteret rehabilitering. I tilgangen er der fokus på at bringe borgerne tættere på et selvstændigt liv gennem indsatser, der tager udgangspunkt i borgernes potentialer og håb, ønsker og drømme for fremtiden.

Læs mere om tilgangen

Kontakt

Finn Blickfeldt Juliussen
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her