Syv anbefalinger om børneinddragelse i sagsbehandlingen

08-11-2023

Reel børneinddragelse i egen sag er det centrale afsæt for barnets lov, der træder i kraft januar 2024. Men opgaven kan være udfordrende. Til inspiration for kommunerne udgiver Partnerskab om Børnene Først syv anbefalinger til, hvordan man kan sikre inddragelsen af børn og unge i sagsbehandlingen.

Børn er eksperter i deres eget liv, og ligesom alle andre skal de lyttes til og have indflydelse på beslutninger, der betyder noget for dem.

Barnets lov tydeliggør, at børn og unge har ret til at blive inddraget og få indflydelse på de forhold, som vedrører dem. Loven, der træder i kraft 1. januar 2024, stadfæster et nyt tidssvarende børnesyn, hvor børn og unges anerkendes som selvstændige individer med egne holdninger, ønsker og perspektiver på deres eget liv.

Landet over arbejdes der også i dag mange steder med at inddrage børn og unge i egen sag. Børneinddragelse er imidlertid en kompleks opgave, der kan være krævende i praksis.

For at give inspiration til det fortsatte arbejde - og understøtte loven - udgives nu syv konkrete anbefalinger til kommunerne. Udgivelsen er den første i en række fra Partnerskab om Børnene Først, som har til opgave at understøtte implementeringen af barnets lov (se boks).

De syv anbefalinger

To af anbefalingerne understøtter rammerne for at kunne arbejde med reel børneinddragelse, mens de fem andre handler om praksis i den enkelte sag:

  • Et fælles børnesyn i organisationen.
  • Etablering af organisatoriske rammer, der understøtter inddragelse af barnets eller en unge i egen sag.
  • Tydelig ramme og løbende dialog med barnets eller den unge om inddragelse.
  • Opbygning af en tillidsfuld relation mellem barn eller ung og rådgiver.
  • Tilpasning af kommunikationsformer til det enkelte barn eller den enkelte unge.
  • Involvering af forældre og netværk i afdækningen af barnets eller den unges perspektiv.
  • Inddragelse af barnets eller den unges perspektiver i beslutninger og iværksættelse af passende tiltag.

Katalog med cases fra praksis

Anbefalingerne understøttes af et katalog med en række eksempler fra kommunal praksis om, hvordan man kan arbejde med børneinddragelse i sagsbehandlingen.

Der er én case for hver anbefaling. Nogle eksempler omhandler konkrete metoder, mens andre beskriver længerevarende kulturændringer i kommunen.

Aalborg Kommunes har fx arbejdet med at udvikle et fælles børnesyn, der matcher den grundlæggende intention i barnets lov om at børn og unge altid skal inddrages om det, der vedrører deres liv. Et andet eksempel kommer fra Middelfart Kommune, der har etableret et nyt redskab i form af såkaldte børnebreve, der stiles direkte til det enkelte barn og er tilpasset barnets alder.

Udover selve casen kan man i forbindelse med hvert eksempel også læse om baggrunden for, hvorfor kommunen har indført den nye praksis, og hvilket udbytte den har opnået.

Hent anbefalingerne og kataloget

Partnerskab om Børnene Først

Anbefalingerne om børneinddragelse i sagsbehandlingen er den første udgivelse fra Partnerskab om Børnene Først. Social- og Boligstyrelsen har været pennefører.

Partnerskabet består af repræsentanter fra: Kommunernes Landsforening, Børne- og Kulturchefforeningen, Danske Professionshøjskoler, Kommunale velfærdschefer, De Anbragtes Vilkår, ForældreLANDSforeningen, Dansk Socialrådgiverforening, Socialpædagogernes Landsforbund, Danske Handicaporganisationer og Social-, Bolig- og Ældreministeriet.

Læs mere om partnerskabet

Ida Kristine Duborg Mikkelsen
Fuldmægtig

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her