Social støtte hjælper udsatte ledige i virksomhedspraktik og job

09-11-2023

En analyse fra VIVE viser, at social støtte kan hjælpe udsatte ledige med at komme i virksomhedspraktik og i et vist omfang i job. Indsatsen har en positiv effekt på fastholdelse i en virksomhedsrettet indsats i halvandet år, men øger dog ikke chancerne for, at borgerne fastholder ordinær beskæftigelse.

I Danmark er der en stor gruppe af borgere, som står uden for arbejdsmarkedet og har modtaget midlertidige ydelser i en længere periode. Ud over ledighed har disse mennesker ofte udfordringer som fx handicap, psykiske vanskeligheder eller social udsathed.

”Social støtte i overgang til og fastholdelse i job” blev igangsat i 2017 af Social- og Boligstyrelsen i samarbejde med Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR). Projektet skulle afprøve, om en integreret socialfaglig og beskæftigelsesrettet indsats kunne hjælpe flere af de mest udsatte ledige med at få og fastholde et job.

Rambøll fortog i 2021 en slutevaluering af de umiddelbare resultater af indsatsen (se boks), og nu har VIVE gennemført en opfølgende undersøgelse, hvor man – på baggrund af registerdata – har set på de mere langsigtede effekter af indsatsen.

”At være en del af et arbejdsfællesskab er vigtigt for de fleste. For de mest udsatte ledige kan det dog være meget svært at få en stabil tilknytning til arbejdsmarkedet, men denne analyse bekræfter, at en virksom social indsats kan hjælpe de mest udsatte ledige med fx at komme i virksomhedspraktik og dermed indgå på en arbejdsplads. Vi ved fra andre sammenhænge, at det bidrager til, at folk trives bedre,” siger vicedirektør i Social- og Boligstyrelsen Maria Berkowitz Wichmann. 

Flere påbegynder beskæftigelse

Undersøgelsen finder, at indsatsen øger sandsynligheden for at påbegynde en virksomhedsrettet indsats, hovedsagligt virksomhedspraktik, og for at komme i beskæftigelse. Effekten af indsatsen for overgang til virksomhedsrettet indsats er væsentligt større end effekten for beskæftigelse.

Der ses en positiv sammenhæng mellem at have været i virksomhedspraktik og overgang til beskæftigelse. Når virksomhedspraktikken er afsluttet, fordobles tilgangen til beskæftigelse således i forhold til de personer, der ikke har været i virksomhedspraktik.

De langsigtede perspektiver

VIVE har også undersøgt, om indsatsen bidrager til at deltagerne fastholdes på arbejdsmarkedet. Analysen viser her, at deltagerne i højere grad fastholdes i den virksomhedsrettede indsats i det første halvandet år, hvorefter effekten ophører.

Analysen viser også, at selvom indsatsen hjælper deltagerne til at få et almindeligt job, øger den ikke sandsynligheden for, at de også fastholder ordinær beskæftigelse.

Færre på førtidspension og i ressourceforløb

Undersøgelsen har også set på andre aspekter af borgerens liv. Analysen viser her, at der er en positiv effekt af indsatsen i forhold til overgang til uddannelse, mens sandsynligheden for at overgå til førtidspension eller ressourceforløb er omkring en tredjedel lavere end for en sammenlignelig gruppe af borgere (kontrolgruppe).

Deltagernes brug af egen læge og omfanget af hospitalshenvendelser vedr. skizofreni og lignende er lavere end kontrolgruppens, mens brugen af handicapydelser er højere.

Hent undersøgelsen om indsats til ledige

Baggrund

Rambøll foretog i 2021 i en slutevaluering af ”Social støtte i overgang til og fastholdelse i job”.

Evalueringen viste positive effekter med hensyn til både deltagelse i virksomhedsrettede indsatser og opnåelse af ordinær beskæftigelse. Der var også en positiv effekt på fastholdelse i en virksomhedsrettet indsats, men ikke på fastholdelse i ordinær beskæftigelse.

Derudover viste evalueringen, at borgerne oplevede en højere trivsel, ligesom evalueringen fandt en positiv sammenhæng mellem udvikling i borgernes trivsel, arbejdsmarkedsparathed og tro på egne evner og borgernes overgang til job. 

Hent evalueringen fra 2021

Kontakt

Kirstine Boye Petersen
Fuldmægtig

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her