Nyt initiativ: Med borgeren ved roret på handicap- og udsatteområdet

26-10-2023

Vil I være med til at øge den nationale viden om recovery-orienteret rehabilitering? Og samtidig udvikle jeres egen indsats for borgere, der har et handicap eller er socialt udsatte? Social- og Boligstyrelsen inviterer kommuner og tilbud til at deltage i et nyt partnerskabsinitiativ, hvor vi sammen skal formulere anvisninger til praksis. Ansøgningsfrist: 1. december 2023 kl. 12.00.

På socialområdet er der en bevægelse i gang: Mange kommuner er inspireret af tankerne om recovery og rehabiltering og udvikler deres faglige tilgang, så den i højere grad fokuserer på borgerens indefra-perspektiv og lader den enkelte persons håb, drømme og ønsker for fremtiden være det naturlige afsæt for indsatsen.

Forskningen peger på, at recovery-orienteret rehabilitering virker. Social- og Boligstyrelsen ønsker derfor generelt at modne og udvikle denne tilgang, som vi kalder Borgeren ved roret.

Aktuelt igangsætter vi et partnerskab med en række kommuner og videnspersoner om, hvordan tilgangen mest relevant og effektivt omsættes til praksis på både handicap- og socialt udsatte-området.

Det nye initiativ skal styrke borgernes deltagelse i eget liv og dermed øge funktionsevne, mestring og livskvalitet.  

Social- og Boligstyrelsen har før samarbejdet med en række kommuner om at udvikle otte principper for en recovery-orienteret tilgang i socialpsykiatrien. Med partnerskabsinitiativet er det målet at formulere tilsvarende konkrete anvisninger til praksis på hhv. udsatte- og handicapområdet.

Læs om de otte principper i denne vejledning

Jeres udbytte

Ved at deltage i partnerskabsinitiativet får I som kommune mulighed for:

  • At bringe jeres egne erfaringer og indsatser i spil i udviklingsarbejdet af tilgangen
  • At modtage kompetenceudvikling og processtøtte til udvikling af egen praksis
  • At erfaringsudveksle med andre kommuner om tilgangen
  • At indgå aktivt ind i den læringsproces, der er forbundet med at udvikle Borgeren ved roret, og dermed bidrage til et fælles nationalt vidensgrundlag.

Praktiske oplysninger

Det forventes, at fire-fem kommuner kan deltage i partnerskabet i samarbejde med udvalgte sociale tilbud.

Kommuner kan søge om at være med enten på handicapområdet eller socialt udsatte-området eller begge steder.

Ansøgningsfrist: 1. december 2023 kl. 12.

Hent ansøgningsmateriale på projektsiden

Borgeren ved roret

Social- og Boligstyrelsen arbejder på at styrke indsatserne på voksenområdet gennem en øget brug af recovery-orienteret rehabilitering som faglig tilgang.

I tilgangen er der fokus på at bringe borgerne tættere på et selvstændigt liv gennem indsatser, der tager udgangspunkt i borgernes potentialer og håb, ønsker og drømme for fremtiden. Vi bruger betegnelsen Borgeren ved roret for denne måde at arbejde på.

Kontakt

Helle Nyhuus
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her