Nye anbefalinger til at arbejde traumebevidst i sociale indsatser for voksne

29-08-2023

Utryghed, mistillid til systemet og et forhøjet alarmberedskab. Mange borgere, der modtager en social indsats, har skjulte traumer, der kan hæmme samarbejdet med fagpersoner. Social- og Boligstyrelsen offentliggør nu en række faglige anbefalinger til, hvordan sociale indsatser kan styrkes med afsæt i en traumebevidst tilgang.

Mange borgere, som lever i social udsathed eller har psykiske vanskeligheder, har traumer med sig fra tidligere. Det betyder, at de ud over deres øvrige udfordringer kæmper med grundlæggende følelser af frygt og magtesløshed, som påvirker deres funktionsevne og trivsel negativt.

Hvis borgeren ikke oplever at blive set, hørt og mødt med forståelse for sine traumer, kan vedkommende føle utryghed og mistillid og være i forhøjet alarmberedskab i mødet med det sociale system.

Det kan medføre, at den enkelte reagerer på måder, som umiddelbart virker uhensigtsmæssige, og gøre det vanskeligt for borgeren at samarbejde med en fagperson og at få et godt udbytte af den tilbudte indsats.

Traumebevidsthed kan styrke indsatsen

Både forskning og praksiserfaringer peger på, at en traumebevidst tilgang kan styrke borgerens oplevelse af tryghed, kontrol og ejerskab og forebygge traumereaktioner.

Social- og Boligstyrelsen har derfor udarbejdet fire overordnede anbefalinger til, hvordan både socialforvaltninger og sociale tilbud kan samarbejde traumebevidst med voksne borgere.

De fire anbefalinger

En traumebevidst tilgang er ikke en selvstændig metode eller en behandlingsform, men en ramme for fagpersoners samarbejde med traumatiserede borgere.

Anbefalingerne giver ledere og medarbejdere en række faglige og organisatoriske greb, der kan styrke dialogen og dermed understøtte et større udbytte af kerneindsatsen:

  1. Opbyg viden om traumer og kompetencer til at arbejde traumebevidst, så borgeren oplever at blive set, hørt og forstået.
  1. Lad borgerens egne perspektiver være styrende for indsatsen, så borgeren oplever kontrol, ejerskab og mestring.
  1. Opbyg tillid og tryghed sammen med borgeren, så borgerens nervesystem bliver beroliget, og borgeren føler sig tryg ved at give udtryk for egne perspektiver og behov.
  1. Tilpas de fysiske rammer, så de bidrager til borgerens fysiske og psykiske tryghed.

Til anbefalingerne hører en række råd til, hvordan anbefalingerne kan understøttes organisatorisk.

Hent anbefalinger til at arbejde traumebevidst

Vil I være med til at udvikle den traumebevidste tilgang?

Social- og Boligstyrelsen skal sammen med 3-4 kommuner og nogle af deres sociale tilbud videreudvikle den traumebevidste tilgang i et projekt, som igangsættes i 2024.

Landets kommuner har mulighed for at søge om at deltage i projektet fra 3. kvartal 2023.

Læs mere om projektet og ansøgningspuljen

Kontakt

Grainne C. Stevenson
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her