Ny forældreindsats giver bedre samarbejde om anbringelse

20-01-2023

Forældre til anbragte børn er ofte belastede af deres livsomstændigheder, og anbringelsen af barnet kan i sig selv være en voldsom oplevelse. En ny indsats, hvor der lægges vægt på inddragelse og forældrenes ressourcer, viser lovende resultater. Det fremgår af en evaluering.

Forældre spiller en afgørende rolle for deres børns opvækst og udvikling. Det gælder også forældre til anbragte børn og unge, og mange af børnene bevarer også kontakten til hjemmet.

Forældrene kan dog være alvorligt belastede af forskellige forhold og livsomstændigheder, der påvirker både deres egen og deres børns trivsel. Ofte har selve anbringelsen af barnet været en voldsom oplevelse, og samarbejdet med kommunen kan på flere leder være udfordret.

Målrettet støtte til forældre med anbragte børn er en indsats, som understøtter en aktiv inddragelse af forældrene i alle faser af et anbringelsesforløb og sætter fokus på forældrenes ressourcer. Det sker bl.a. med afsæt i forældrenes handleplan. Ideen med indsatsen er at styrke både forældrekompetencerne og samarbejdet med kommune og anbringelsessted og i sidste ende skabe grobund for et bedre anbringelsesforløb for det enkelte barn – bl.a. ved at styrke samværet mellem forældre og børn.

Indsatsen er modnet og videreudviklet over en treårig periode (2020-22) i et samarbejde med Socialstyrelsen, PwC og de fire kommuner Halsnæs, Herning, Vordingborg og Aarhus. 111 familier med i alt 146 børn har deltaget i projektet, der nu er blevet evalueret.

Samtidig med evalueringen offentliggøres også en indsatsbeskrivelse til inspiration for andre kommuner.

Mere ro og bedre forældrekompetencer

Evalueringen konkluderer, at indsatsen samlet set viser lovende resultater og er både realistisk og attraktiv for kommunerne at implementere.

Forældrene oplever i højere grad at få hjælp til at forstå og rumme deres følelser omkring anbringelsen, og at indsatsen i højere grad afspejler deres ønsker og behov. De oplever også, at de bliver mere hørt og mødt med relevant støtte.

Der ses samtidig en lille, men statistisk signifikant positiv udvikling i forældrenes generelle trivsel og velbefindende og i deres vurdering af egne forældrekompetencer. 

Evalueringen kan ikke påvise en tilsvarende positiv udvikling i de anbragte børn og unges trivsel, målt ved de kvantitative måleredskaber.

De kvalitative erfaringer peger dog generelt på et positivt udbytte af indsatsen i forhold til forbedret samarbejde omkring barnet, forbedret samvær mellem barn og forældre og mere ro omkring barnet og anbringelsen.

Evalueringen peger også på, at indsatsen i flere tilfælde har medvirket til at forhindre sammenbrud og skabe mere stabilitet i anbringelsen.

Indsatsens kerneelementer

Kerneelementerne i indsatsen består af en kriseinformeret og ressourcefokuseret tilgang og praksis, udarbejdelse af en målrettet forældrehandleplan, tilrettelæggelse af en individuel tilpasset støtte samt et tæt tværfagligt samarbejde omkring forældrene.

Ifølge evalueringen er det i vid udstrækning lykkes kommunerne at implementere indsatsen. Enkelte kerneelementer kræver dog et fortsat fokus.

Det styrkede tværfaglige samarbejde om anbringelsen og den inddragende og ressourcefokuserede tilgang til forældrene er nogle af de elementer, som fagpersonerne i indsatsen vurderer særligt virksomt.

Alle fire kommuner i projektet arbejder helt eller delvist videre med indsatsen efter projektperioden.

Evalueringen er udarbejdet af VIVE og indsatsbeskrivelsen af PwC i samarbejde med Socialstyrelsen. Der er også udarbejdet en kort pixi-version af indsatsbeskrivelsen.

Evaluering: Målrettet støtte til forældre med anbragte børn

Indsatsbeskrivelse og pixi-version: Målrettet støtte til forældre med anbragte børn

Du kan høre mere om indsatsen og kommunernes erfaringer hermed på et webinar tirsdag d. 28. februar kl. 12-13.

Læs mere om webinaret og find link til tilmelding her

 

Kontakt

Mette Agerskov Smith
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her