Ny evaluering: Samarbejdsprojekt om behandling af senfølger efter overgreb

09-03-2023

Mennesker, der har været udsat for seksuelle overgreb som børn eller unge, har ofte brug for både specialiseret psykologhjælp og psykiatrisk behandling. Det skaber behov for koordination af den samlede indsats. Social- og Boligstyrelsen samler op på erfaringerne fra et samarbejdsprojekt, der også har resulteret i konkrete anbefalinger.

Seksuelle overgreb i barn- eller ungdommen kan trække dybe spor i voksenlivet i form af alvorlige psykiske vanskeligheder. Mange udvikler også fysiske, relationelle eller sociale problematikker som reaktion på overgrebet.

Mennesker med senfølger kan få hjælp i de tre regionale Centre for Seksuelt Misbrugte (CSM), der er specialiseret i at yde støtte og psykologbehandling til målgruppen. Mange med senfølger har samtidig behov for hjælp fra psykiatrien for at få behandling for fx PTSD, personlighedsforstyrrelse eller angst.

For at understøtte en mere samlet indsats til borgeren blev der i 2021 igangsat et samarbejdsprojekt mellem CSM og behandlingspsykiatrien. Landsforeningen SPOR har også været inddraget for at sikre, at brugerperspektivet blev afspejlet i arbejdet.

Social- og Boligstyrelsen har evalueret projektet og har nu udgivet en rapport, der samler op på erfaringerne.

Hovedresultater fra rapporten

Konkret er der i projektet etableret nye formaliserede samarbejdsfora til at understøtte et øget gensidigt kendskab til hinanden og større koordination af behandlingen. 

Det fremgår af rapporten, at begge parter vurderer, at de som resultat af projektet har fået mere viden og større kendskab til hinanden. Kendskabet og de opbyggede relationer fremhæves som et væsentligt udbytte af samarbejdet og en forudsætning for en styrket indsats på senfølgeområdet.

Det er dog også erfaringen, at det har været vanskeligt at gå skridtet videre og etablere målrettede og koordinerede behandlingstilbud.

Kompleksiteten af borgernes udfordringer er ofte stor, og det betyder, at der potentielt skal involveres mange forskellige aktører. Det skaber ekstra behov for at samle trådene i indsatsen, men udfordrer også koordineringen i praksis.

I forhold til projektet har det desuden været en hæmsko, at ventetid og behandlingsforløb ofte er af længere varighed og derfor i nogle tilfælde er gået ud over projektperioden.

Anbefalinger fra projektet

Som en del af projektet er samarbejdsforaene og Landsforeningen Spor blevet bedt om at pege på anbefalinger, der yderligere kan styrke indsatsen på området:

  • Udbred viden om senfølger af seksuelle overgreb
  • Undersøg indsatsers effekt
  • Igangsæt langsigtede, helhedsorienterede indsatser
  • Etabler funktioner med ansvar for at koordinere indsatser
  • Etabler en mangefacetteret tilbudsvifte med henblik på differentierede indsatser.

Hent evalueringen om samarbejdsprojektet

Hvis du vil vide mere

Samarbejdsprojektet blevet etableret som led i Handlingsplan til styrket indsats til voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen eller ungdommen (juni 2021).
 
Socialstyrelsen (nu Social- og Boligstyrelsen) har i tæt samarbejde med Sundhedsstyrelsen været tovholder på initiativet og varetaget sekretariatsfunktionen.

Læs mere om initiativerne under handlingsplanen

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her