Lovende resultater af ny indsats til borgere med komplekse problemer

16-01-2023

Indsatsen M-ACT er udviklet til borgere med komplekse problemstillinger. En ny evaluering viser lovende resultater for borgerne, der oplever bedring i deres livssituation. Den recovery-orienterede indsats bygger på metoden Assertive Community Treatment (ACT), men er mere overkommelig at implementere.

Kommunale og regionale tilbud oplever at have vanskeligt ved at hjælpe nogle af de mest udsatte borgere, der har særligt svære og sammensatte problemer som fx forskellige kombinationer af misbrug, hjemløshed og psykiske lidelser.

Kompleksiteten betyder, at borgerne risikerer ikke at blive tilstrækkeligt udredt og få den nødvendige støtte. Mange i målgruppen profiterer ikke tilstrækkeligt af de indsatser, der er tilgængelige i kommunen, men har brug for en mere intensiv, fleksibel og udgående hjælp, der er tilpasset deres individuelle behov – og som samtidig er realistisk for kommunen at implementere.

Det er baggrunden for udviklingen af M-ACT, der nu er blevet evalueret. Indsatsen er en modificeret udgave af den evidensbaserede metode Assertive Community Treatment (ACT), der er anvendt med gode resultater på hjemløsheds- og psykiatriområdet, men kan opleves som relativt dyr og omfattende.

”Vi oplever allerede nu en kommunal efterspørgsel på M-ACT-indsatsen. Så vi er rigtig glade for de resultater, vi har opnået ved at gøre den klassiske ACT-metode lettere tilgængelig, så det bliver nemmere for kommunerne at tilbyde den til de allermest udsatte borgere,” fortæller kontorchef Henriette Zeeberg, Social- og Boligstyrelsen.  

Hovedresultater af evalueringen

M-ACT er recovery-orienteret og sigter mod at forbedre borgernes generelle livssituation og trivsel. Intentionen er bl.a. at understøtte, at borgerne får foretaget relevante sociale og sundhedsmæssige udredninger, og at den støtte, de modtager har en varighed, så der skabes bedring og stabilitet i deres liv. 

Evalueringen viser samlet set, at M-ACT-indsatsen

  • Kan implementeres i en dansk kommunal kontekst, hvis de rette organisatoriske forudsætninger er til stede, fx at der udpeges et M-ACT-team med 3 kernefunktioner samt en teamkoordinator.
  • Imødekommer en målgruppe af borgere, som kommunerne tidligere har haft svært ved at få kontakt til og tilbyde relevante indsatser
  • Skaber lovende resultater for målgruppen af borgere med komplekse problemstillinger, herunder både en umiddelbar forbedring af deres situation og en øget tillid til kommunen og øvrige hjælpe- og behandlingssystemer.
  • Er relevant og efterspurgt af kommuner, medarbejdere og borgere
  • Er mere omkostningseffektiv end den klassiske ACT-metode.

Små skridt

Det fremgår af evalueringen, at det inden for projektperioden kun har været muligt at arbejde med de helt små skridt i borgernes recovery-proces.

Forskning på området viser imidlertid, at små skridt eller en opbremsning af en negativ udvikling typisk udgør de første tegn på en mere stabil, positiv udvikling for borgere i udsatte positioner. Evaluator vurderer derfor, at borgerne vil opleve en tiltagende bedring i deres samlede livssituation over tid.

Der har i projektet været løbende optag af borgere i indsatsen. På tidspunktet for projektets afslutning har borgerne modtaget indsatsen i en periode på mellem 3 måneder og 1,5 år. Halvdelen af borgerne er fortsat i indsatsen efter projektets udløb.

Alle tre projektkommuner har ønske om at forankre indsatsen efter projektets udløb, og to af projektkommunerne har også finansieringen på plads.

Hent evalueringen af M-ACT

Samtidig med evalueringen er der udgivet en indsatsbeskrivelse (metodemanual) af M-ACT til kommuner, der ønsker at implementere indsatsen.

Hent indsatsbeskrivelsen  

Både evalueringen og indsatsbeskrivelsen er udarbejdet af Rambøll.

Om data

M-ACTs resultater for borgerne er bl.a. belyst ved før- og eftermålinger og kvalitative data. De foreløbige resultater af M-ACT-indsatsen bygger endnu på et relativt spinkelt grundlag, idet 39 borgere har modtaget en M-ACT-indsats af varierende varighed inden for rammerne af projektets løbetid.

Indsatsen er endnu ikke effektevalueret, det vil kræve af den færdigudviklede indsats afprøves i større skala, end det har været muligt i modningsprojektet.

 

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her

Kontakt

Christina Kaldahl
Specialkonsulent