Evaluering af behandlingsprogrammet MultifunC

29-09-2022

Programmet MultifunC er målrettet unge med stærkt negativ adfærd, herunder kriminalitet. En ny evaluering tyder på, at de unge umiddelbart har god gavn af den intensive og helhedsorienterede indsats, og det er vigtigt at sætte fokus på den gode overgang. Der er dog begrænset viden om de langsigtede effekter.

Målgruppen for MultifunC er nogle af de mest udsatte unge i alderen 12–17 år, der har begået kriminalitet eller er i stærk risiko for det, og som har en bred og ofte kompleks vifte af vanskeligheder.

MultifunC er et forholdsvist kortvarigt og intensivt behandlingsforløb, der inkluderer et ophold på den delvist lukkede institution MultifunC Midtjylland. Behandlingen kombinerer flere forskningsbaserede metoder, og der arbejdes helhedsorienteret med alle dele af den unges liv - både familie, skole og nærmiljø.

Bedre trivsel og mindre problemadfærd

Evalueringen af MultifunC viser, at der er flere positive effekter på den korte bane: De unges problemadfærd mindskes markant, og risikoen for at begå kriminalitet reduceres også. De unges trivsel stiger, og det samme gør deres oplevelse af handlekompetence.

Det tyder umiddelbart på, at de unge kan have god gavn af den intensive behandlingsindsats, som MultifunC Midtjylland tilbyder. Flere unge og forældre fremhæver blandt andet, at den faste struktur og sideløbende familiebehandling er gavnlig, selvom det for de unge selv kan tage tid at acceptere de faste rammer og regler i behandlingen.

Vigtigt at forberede overgangen fra MultifunC

Det påpeges i evalueringen, at en god plan for overgangen fra MultifunC Midtjylland kan have stor betydning for de unge ved at fjerne usikkerhed om, hvad der skal ske fremover og forberede til tilværelsen uden for institutionen – uanset om de unge flytter hjem, i egen bolig eller til et nyt anbringelsessted.
 
Evalueringen viser dog, at der i flere tilfælde er udfordringer med at lave en god overgang for de unge, når de udskrives. Det skyldes blandt andet, at anbringende kommune ofte først sent i forløbet træffer afgørelse om den unges videre forløb, og at den opfølgende støtte og behandling til den unge og familien sjældent bliver tilkøbt af kommunen.

Det langsigtede perspektiv

Selvom de unge gennemgår en positiv udvikling, kan det ikke påvises ud fra de data, vi har, at behandlingen også fører til mindre kriminalitet på den lidt længere bane, end hvis de unge havde modtaget en anden type indsats.

Det skyldes blandt andet, at målgruppen for programmet er så lille. Datamængden er derfor begrænset, og målgruppen er så specifik og har så komplekse problemer, at det er vanskeligt at finde et reelt sammenligningsgrundlag. Det noteres også, at de unge, der har modtaget indsatsen, umiddelbart synes at have større vanskeligheder end programmet oprindelig er tiltænkt.

Resultaterne viser dog, at en stor andel af de unge begår kriminalitet igen efter opholdet på MultifunC Midtjylland: Efter 12 måneder har ca. 66% af de unge modtaget minimum én sigtelse, og 25% har modtaget minimum én dom.

Det vurderes i evalueringen, at bl.a. udfordringerne med at skabe gode overgange og videreføre støtten til den unge kan gøre det vanskeligt at bryde med kriminaliteten. Et andet opmærksomhedspunkt er mere hjælp til den unge til at opbygge prosociale relationer.

Hent evalueringen af MultifunC samt bilagsrapport


Mere viden på området

Socialstyrelsen arbejder også med andre initiativer på området. Det omfatter blandt andet et initiativ, der skal styrke samarbejdet og støtten til forældre med anbragte børn samt udviklingen af en forløbsbeskrivelse, der skal sikre, at unge med alvorlige kriminalitetsproblematikker får en sammenhængende og koordineret indsats.

Læs om: Målrettet støtte til forældre med anbragte børn
Læs om: Børn og unge med alvorlige kriminalitetsproblematikker

Senest opdateret 29-09-2022

Kontakt

Mette Agerskov Smith
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her