Styrk sagsbehandlingen i børne- og ungesager

22-04-2024

Ønsker I mere kvalitet i sagsbehandlingen på børne- og ungeområdet i jeres kommune? Task Forcen tilbyder hjælp til at implementere barnets lov og udvikle kvaliteten af sagsbehandlingen på baggrund af den enkelte kommunes egne styrker, udfordringer og potentialer. Ansøgningsfristen er den 22. august kl. 12.

En systematisk og målrettet sagsbehandling, hvor barnet, familien og netværket inddrages, er afgørende for, at udsatte børn og unge får den nødvendige støtte og hjælp til at lykkes bedst muligt i eget liv.

Som kommune har I nu mulighed for at ansøge om et forløb med Task Forcen på børne- og ungeområdet, hvor vi samarbejder om at udvikle sagsbehandlingen.

Hvad sker der i et Task Force-forløb?

Et Task Force-forløb har fokus på, hvordan I kan øge kvaliteten på børne- og ungeområdet. Undervejs ser vi på, hvordan I kan styrke og udbrede velfungerende elementer i sagsbehandlingen til en hverdagspraksis på det samlede myndighedsområde.

Forløbet vil også have fokus på implementering af barnets lov, som trådte i kraft 1. januar 2024. Med et Task Force-forløb kan I derfor sikre jer, at I får ekstra støtte til at håndtere den nye lovgivning og fx kan få hjælp til at afklare tvivlsspørgsmål.

I forløbet tilbyder vi rådgivning og forskellige aktiviteter, der kan understøtte både udvikling og implementering.

Vi har især fokus på:

 • kompetenceudvikling
 • arbejdsgange og procedurer
 • ledelse og styring.

Hvordan foregår det?

Det samlede forløb varer ca. 2 år, og det er gratis for jer. Det gennemføres i et samarbejde mellem jer, Social- og Boligstyrelsen og Ankestyrelsen. Forløbet indledes med en analyse af jeres myndighedspraksis på børne- og ungeområdet. Samtidig igangsættes relevante udviklingsaktiviteter og kompetenceudvikling til rådgivere og faglige ledere.

På baggrund af analysen og Task Forcens anbefalinger laver vi i samarbejde en udviklingsplan, der fastlægger de mål og resultater, som I forventer at nå i jeres kommune under forløbet. Analysen baseres bl.a. på en gennemgang af udvalgte sager og interviews med myndighedssagsbehandlere, ledere og samarbejdspartner. Task Forcen forpligter sig til at støtte jer i udformningen, gennemførelsen og opfølgningen af udviklingsarbejdet.

Hvad er jeres udbytte?

Et Task Force-forløb bidrager til at styrke kvaliteten af kommunens sagsbehandling og understøtte en helhedsorientereingen og systematisk praksis. En række af de forbedringer af sagsbehandlingen, som deltagende kommuner har oplevet, er:

 • Fokuserede børnefaglige undersøgelser
 • Børn og forældres perspektiv inddrages i øget grad
 • Øget inddragelse af netværket omkring barnet
 • Præcise og målbare mål i handleplaner
 • Kvalificering af arbejdsgange for sagsbehandlingen
 • Kvalificering og læringsorienteret brug af ledelsestilsyn
 • Højere grad af ensartethed i sagsarbejdet på tværs af medarbejdergrupper
 • Kompetenceudvikling af både rådgivere og ledere.

Praktiske oplysninger

Vi åbner en ny ansøgningsrunde for kommuner, der ønsker et Task Force-forløb. Der er opstart i 4. kvartal 2024 eller 1. kvartal 2025. Ansøgningsfristen er den 22. august 2024 kl. 12. 

Forud for ansøgning, skal kommunen holde et formøde med Task Forcen.

Læs mere og hent ansøgningsmaterialet

Kontakt

Louise Austeen Leth
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her