Find flere boliger til mennesker i hjemløshed

17-04-2024

Der er stort politisk fokus på at hjælpe borgere i hjemløshed med at få tag over hovedet. Men det er ikke så enkelt, når betalingsevnen er lav, og ambitionen en almindelig bolig. En ny rapport kortlægger kommunernes muligheder for at hjælpe borgerne til en stabil løsning. Afsættet er tilgangen Housing First.

Housing First er en helhedsorienteret tilgang til hjemløshed, hvor borgeren tilbydes en selvstændig bolig i almindeligt byggeri og samtidig modtager social støtte efter de specialiserede støttemetoder. Tilgangen er fagligt meget velunderbygget og understøttes også af ny lovgivning.

Men det er ikke nødvendigvis en simpel øvelse at skaffe de boliger, der er behov for. Borgerne har typisk en meget begrænset betalingsevne, og det kan være udfordrende for kommunerne at finde tilstrækkeligt med egnede og billige boliger.

Hvis kommunerne skal lykkes med opgaven, kræver det derfor ofte en målrettet indsats i samarbejde med både de almene boligorga­nisationer og det private boligmarked.

På vegne af Det Nationale Partnerskab mod Hjemløshed udgiver Social- og Boligstyrelsen nu en rapport, som giver viden om de muligheder, der findes for at skaffe boliger til målgruppen, og inspiration til det praktiske arbejde. Rapporten er udarbejdet af Center for Boligsocial Udvikling

Fra bolig til hjem

Overordnet handler det om at arbejde strategisk med boliganvisning og udvikle skræddersyede løsninger, der fungerer i den lokale kontekst, og som også inddrager de private udlejere.

Opgaven er imidlertid ikke løst med blot at tilvejebringe det nødvendige antal boliger.

Skal der være tale om holdbare løsninger, hvor boligen også bliver et hjem, som den enkelte borger kan trives i på længere sigt, er det også centralt at skabe et godt match mellem borger, bolig og naboer. Og endelig skal der fokus på at etablere et velfungerende samarbejde mellem kommunale støttepersoner og udlejere

Rapporten belyser konkret fire kommuners indsats med at skaffe boliger til borgere i hjemløshed og fortæller om, hvordan kommunerne arbejder med Housing First-tilgangen i praksis.

Rapporten dykker også ned i udlejeres perspektiver på at stille boliger til rådighed for kommunen og inddrager erfaringer fra andre relevante aktører, der spiller en rolle i at støtte borgere i overgangen fra hjemløshed til bolig.

Udover praksiserfaringer inddrages relevant litteratur fra ind- og udland, og de nylige lovændringer på området.

Hent rapporten om tilvejebringelse af boliger

Udbredelse af Housing First-tilgangen

Med den politiske aftale ”Fonden for blandede byer – flere billige boliger og en vej ud af hjemløshed” blev en markant omlæggelse af indsatsen mod hjemløshed i Danmark rammesat og senere udmøntet i lovændringer.  

Et grundlæggende greb er, at refusionsreglerne ændres, så kommunerne får et større incitament til at skaffe en bolig til borgere i hjemløshed ud fra principperne i Housing First-tilgangen.

Efter lovændringen modtager kommunerne statslig refusion for borgerens ophold på en boform efter servicelovens § 110 i en væsentlig kortere periode end tidligere. Til gengæld får kommunen refusion for den støtteindsats, som borgeren modtager i forbindelse med, at han eller hun flytter i egen bolig.

Se aftalen på Social-, Bolig- og Ældreministeriets website (pdf)

Læs på social.dk om Housing First og de specialiserede støttemetoder

Partnerskab mod hjemløshed

Der er etableret et nationalt partnerskab mod hjemløshed, der har til opgave at følge omlægningen af indsatsen mod hjemløshed. Partnerskabet består af en bred vifte af aktører på hjemløshedsområdet.

Rapporten Tilvejebringelse af boliger til borgere i hjemløshed er udarbejdet for partnerskabet af Center for Boligsocial Udvikling og er nummer to ud af tre rapporter under den fælles overskrift Fra bolig til hjem.

Kontakt

Karen Margrethe Plougmann Korsholm
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her