Få støtte til implementering af metoden Critical Time Intervention

26-06-2024

Kommuner og sociale tilbud kan søge om støtte til at implementere metoden CTI i indsatsen til borgere i social udsathed, som står i en kritisk overgangsfase i livet. Frist for ansøgningen er 21. august 2024.

Social- og Boligstyrelsen understøtter udbredelsen af metoden Critical Time Intervention (CTI) og tilbyder derfor kommuner og tilbud støtte til implementeringen. Vi har netop åbnet for en ny ansøgningsrunde.

CTI er en meget veldokumenteret metode til støtte af borgere, der er i en kritisk overgang i deres liv. Den kritiske overgang forstås bredt. Der kan fx være tale om udskrivelse fra hospital, overgang fra krisecenter eller botilbud til selvstændig bolig, flytning til Danmark fra et andet land, overgang til en ny form for beskæftigelse eller påbegyndelse af et uddannelsestilbud.

Målgruppen for den aktuelle udbredelse af metoden kan bestå af: 

  • Borgere i social udsathed som står i en kritisk overgangsfase i livet
  • Borgere i socialt udsathed med grønlandsk baggrund bosat i Danmark. Det gælder både personer, der er kommet til Danmark fra Grønland for nylig og personer, der er kommet til Danmark for mange år siden
  • Borgere i social udsathed med anden kulturel baggrund end dansk.

Hvad indeholder støtten?

Implementeringsstøtten består af rådgivning fra Social- og Boligstyrelsen, gratis uddannelse af medarbejdere i metoden og løbende sparring til medarbejderne.

Derudover vil Social- og Boligstyrelsen understøtte indsamling og brug af data i forbindelse med implementeringsprocessen.

Implementeringsforløbet indledes i september 2024 og varer 18 måneder.

Uddannelsesdagene er 16. -17. september i Odense. Disse dage er obligatoriske for både ledere og medarbejdere.

Praktiske oplysninger

Alle kommuner og sociale tilbud (både private og offentlige) kan søge om implementeringsstøtten, uanset om de i forvejen arbejder med støttemetoden CTI eller ej.

Fristen for at søge er 21. august 2024.

Find ansøgningsmaterialet her


Om metoden CTI

CTI er en tidsafgrænset, faseopdelt og fokuseret indsats, der gennemføres af en CTI-medarbejder over en periode på ni måneder.

Metoden har en recovery-orienteret og empowerment-fokuseret tilgang. Det indebærer bl.a., at CTI-medarbejderen har fokus på at identificere og styrke ressourcerne hos borgeren og i borgerens netværk.

Læs mere om metoden Critical Time Intervention

Kontakt

Karen Margrethe Plougmann Korsholm
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her