Styrket sagsbehandling i børne- og ungesager

29-03-2023

Ønsker I mere kvalitet i sagsbehandlingen på udsatte børne- og ungeområdet i jeres kommune? Den Permanente Task Force på børne- og ungeområdet tilbyder hjælp til at udvikle sagsbehandlingen på baggrund af den enkelte kommunes egne styrker, udfordringer og potentialer. Ansøgningsfristen er den 16. juni 2023.

Systematisk og målrettet sagsbehandling, hvor barnet, familien og netværket inddrages, er afgørende for, at udsatte børn og unge får den nødvendige støtte og hjælp til at lykkes bedst muligt på egne præmisser.

Som kommune har I nu mulighed for at ansøge om et forløb, hvor Den Permanente Task Force på børne- og ungeområdet understøtter jer i at udvikle og løfte kvaliteten i sagsbehandlingen gennem kompetenceudvikling, viden og sparring.

Hvad sker der i et forløb?

I et forløb med Task Forcen er der fokus på, hvordan I kan styrke og udbrede velfungerende elementer i sagsbehandlingen til en hverdagspraksis på det samlede myndighedsområde.

Forløbet tager udgangspunkt i jeres praksis inden for Social-, Bolig- og Ældreministeriets fire pejlemærker for kvalitet i sagsbehandlingen: Inddragelse, faglig udredning, valg af indsats og opfølgning.

I forløbet tilbyder vi rådgivning og forskellige aktiviteter, der kan understøtte udvikling af jeres praksis. Vi har især fokus på:

 • kompetenceudvikling
 • arbejdsgange og procedurer
 • ledelse og styring.

Hvordan foregår det?

Forløbet indledes med en analyse af jeres myndighedspraksis på børne- og ungeområdet. Samtidig igangsættes relevante udviklingsaktiviteter og kompetenceudvikling til rådgivere og faglige ledere.

På baggrund af analysen og Task Forcens anbefalinger laver vi i samarbejde en udviklingsplan, der fastlægger de mål og resultater, som I forventer at nå i jeres kommune under forløbet. Task Forcen forpligter sig til at støtte jer i udformningen, gennemførelsen og opfølgningen på udviklingsarbejdet.

Udviklingsforløbet afsluttes med en rapport, hvor der følges op på de igangsatte udviklingsaktiviteter. Vi vil igennem hele forløbet have fokus på involvering af medarbejderne blandt andet i workshops og statusmøder.

Det samlede forløb varer i ca. to år, og det er gratis for kommunen at deltage. Forløbet gennemføres i et samarbejde mellem jer, Social- og Boligstyrelsen og Ankestyrelsen. Herudover tilbyder Task Forcen også et opfølgende møde efter seks-otte måneder for at understøtte, at der fortsat er fokus på fremdrift og kvaliteten af sagsbehandlingen.

Hvad er jeres udbytte?

Et Task Force-forløb bidrager til at styrke kvaliteten af sagsbehandlingen og understøtter en helhedsorienteret og systematisk praksis. Kommuner, der tidligere har deltaget i et forløb, oplever blandt andet disse forbedringer: 

 • Fokuserede børnefaglige undersøgelser
 • Børn og forældres perspektiv inddrages i øget grad
 • Øget inddragelse af netværket omkring barnet
 • Præcise og målbare mål i handleplaner
 • Kvalificering af arbejdsgange for sagsbehandlingen
 • Kvalificering og læringsorienteret brug af ledelsestilsyn
 • Højere grad af ensartethed i sagsarbejdet på tværs af medarbejdergrupper
 • Kompetenceudvikling af både rådgivere og ledere

Praktiske oplysninger

Vi åbner nu en ansøgningsrunde til forløb, der starter op i 4. kvartal 2023 og 1. kvartal 2024.

Ansøgningsfristen er den 16. juni 2023 kl. 12.00.

Find ansøgningsskemaet og læs om ansøgningsprocessen

Kontakt

Marie Kaas
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her