Sådan kan vi koordinere indsatsen for borgere med svære psykiske vanskeligheder

22-06-2023

Kommunerne oplever store udfordringer i samarbejdet om mennesker med psykiske vanskeligheder, der hyppigt indlægges i behandlingspsykiatrien. En ny model kan bidrage til, at både udredning og indsats koordineres bedre.

 "To øer uden broer”
Borger om samarbejdet mellem psykiatrien og socialpsykiatrien

Samarbejdet mellem kommune og region om borgere med psykiske vanskeligheder rummer mange udfordringer – særligt når det gælder dem med de sværeste vanskeligheder som fx skizofreni og personlighedsforstyrrelser, der har mange akutte indlæggelser.

Mange af de borgere der har svære vanskeligheder, har samtidigt også brug for støtte til at håndtere andre udfordringer, fx en kaotisk hverdag, somatisk sygdom, misbrug, hjemløshed samt manglende tilknytning til uddannelse og beskæftigelse. Det kalder på en høj grad af samarbejde på tværs.

Både i kommuner og regioner oplever medarbejderne imidlertid, at de forskellige indsatser der iværksættes, ofte ikke er koordinerede. I værste fald risikerer de at stå i vejen for hinanden og får dermed ikke den tilsigtede effekt.

Også borgerne finder, at indsatsen ofte er fragmenteret. Det er således en udbredt oplevelse blandt borgerne, at de forskellige aktører ikke kender hinandens tilbud eller taler sammen, og at systemet er svært at finde rundt i.

Fleksibel model for koordineret indsats

VIVE har for Social- og Boligstyrelsen foretaget en kortlægning af området og offentliggør nu en rapport med en model for en koordineret udredning og indsats for målgruppen.  

”Det skaber stor frustration hos både borgere, pårørende og fagpersoner, hvis indsatsen ikke hænger sammen. Tankegangen bag initiativet er, at en koordineret og helhedsorienteret indsats både er mere støttende for borgeren og mere motiverende at gennemføre. Og dermed på længere sigt også mere effektiv, så vi kan forebygge, at der sker uhensigtsmæssige genindlæggelser,” siger kontorchef Elisabeth Marian Thomassen, Social- og Boligstyrelsen.

Modellen er en prototype, der kan bruges fleksibelt, så den kan tilpasses den enkelte borger og tage højde for borgerens samlede behov for støtte og behandling.

Seks kerneelementer

Modellen har et recovery-orienteret afsæt og bygger på seks kerneelementer, der fordeler sig på tre fokusområder:

Fokusområde 1: Tværgående orientering og beslutningskompetence

  • Bring de rigtige aktører sammen
  • Opsæt fælles mål, skab en plan og evaluer samarbejdet
  • Afklar og uddeleger beslutningskompetence og skab smidige beslutningskæder

Fokusområde 2: Gensidig kommunikation og vidensdeling

  • Skab gensidigt kendskab
  • Afklar rammerne for vidensdeling og kommunikationsveje

Fokusområde 3: Samarbejdskultur og psykologisk tryghed

  • Afstem roller og værdier for samarbejdskulturen med fokus på mangfoldighed, tryghed og respekt.

Kerneelementerne er udførligt beskrevet i VIVEs udgivelse.

Modellen er baseret på en screening af den viden, der findes på området, herunder litteraturstudier og interviews med både fagpersoner og borgere.

Hent rapporten om koordineret indsats

Det hele menneske

Ifølge rapporten oplever borgerne ikke alene problemer i overgangene mellem psykiatrien og de kommunale tilbud.

De savner også en integreret udredning og en indsats, der har fokus på det hele menneske. Et helhedsperspektiv, som kunne opnås, hvis den psykiatriske udredning, behandling og udskrivning i højere grad havde fokus på både borgernes traumer og mestring af liv og sygdom.

Kontakt

Volkan Yücel
Specialkonsulent

T: 40 22 46 86
M: voyu@sbst.dk

 

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her