Rådgivning: Styrket sagsbehandling i børne- og ungesager

13-09-2023

Ønsker I mere kvalitet i sagsbehandlingen i jeres kommune? Task Forcen på børne- og ungeområdet tilbyder hjælp til at implementere barnets lov og udvikle sagsbehandlingen på baggrund af den enkelte kommunes egne styrker, udfordringer og potentialer. Ansøgningsfristen er den 24. november 2023 kl. 12.

En systematisk og målrettet sagsbehandling, hvor barnet, familien og netværket inddrages, er afgørende for, at udsatte børn og unge får den nødvendige støtte og hjælp til at lykkes bedst muligt på egne præmisser.

Som kommune har I nu mulighed for at ansøge om et forløb, hvor Task Forcen på børne- og ungeområdet understøtter jer i at udvikle og løfte kvaliteten i sagsbehandlingen gennem kompetenceudvikling, viden og sparring.

Hvad sker der i et forløb?

I et forløb med Task Forcen er der fokus på, hvordan I kan styrke og udbrede velfungerende elementer i sagsbehandlingen til en hverdagspraksis på det samlede myndighedsområde. I forløbet tilbyder vi rådgivning og forskellige aktiviteter, der kan understøtte udvikling af jeres praksis. Vi har især fokus på:

 • kompetenceudvikling
 • arbejdsgange og procedurer
 • ledelse og styring

Forløbet vil også have fokus på implementering af barnets lov, som træder i kraft 1. januar 2024. Med et Task Force-forløb kan I derfor sikre jer, at I får ekstra støtte til at håndtere den nye lovgivning. 

Hvordan foregår det?

Det samlede forløb varer i ca. to år, og det er gratis for jer. Det gennemføres i et samarbejde mellem jer, Social- og Boligstyrelsen og Ankestyrelsen. Forløbet indledes med en analyse af jeres myndighedspraksis på børne- og ungeområdet og samtidig igangsættes relevante udviklingsaktiviteter og kompetenceudvikling til rådgivere og faglige ledere.

På baggrund af analysen og Task Forcens anbefalinger laver vi i samarbejde en udviklingsplan, der fastlægger de mål og resultater, som I forventer at nå i jeres kommune under forløbet. Task Forcen forpligter sig til at støtte jer i udformningen, gennemførelsen og opfølgningen på udviklingsarbejdet.

Udviklingsforløbet afsluttes med en rapport, hvor der følges op på udviklingsaktiviteterne.

Vi vil igennem hele forløbet have fokus på inddragelse af ledelse og medarbejdere blandt andet via workshops og statusmøder. Herudover tilbyder Task Forcen også et opfølgende møde seks-otte måneder efter afslutning af forløbet, for at understøtte at der fortsat er fokus på fremdrift og kvaliteten af sagsbehandlingen.

Hvad er jeres udbytte?

Et Task Force-forløb bidrager til at styrke kvaliteten af sagsbehandlingen og understøtter en helhedsorienteret og systematisk praksis. Kommuner, der tidligere har deltaget i et forløb, oplever blandt andet disse forbedringer: 

 • Fokuserede børnefaglige undersøgelser
 • Børn og forældres perspektiv inddrages i øget grad
 • Øget inddragelse af netværket omkring barnet
 • Præcise og målbare mål i handleplaner
 • Kvalificering af arbejdsgange for sagsbehandlingen
 • Kvalificering og læringsorienteret brug af ledelsestilsyn
 • Højere grad af ensartethed i sagsarbejdet på tværs af medarbejdergrupper
 • Kompetenceudvikling af både rådgivere og ledere

Praktiske oplysninger

Vi åbner nu en ansøgningsrunde til fire forløb i 2024. Ansøgningsfristen er den 24. november 2023 kl. 12.00.

Hent ansøgningsskema og -vejledning

 

Kontakt

Marie Kaas
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her