Potentiale for at udvide SØM med ældreområdet

07-06-2023

En netop offentliggjort rapport fra VIVE viser, at der er potentiale for at udvide Den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM) til også at omfatte befolkningen på +65 år. Det skal dog sikres først, at datakvaliteten er tilstrækkelig.

I takt med ældrebefolkningen i Danmark vokser de kommende år, må det forventes, at udgifter til pleje, behandling og forebyggende indsatser også vokser.

Dermed opstår et øget behov for både effektfulde indsatser, der bidrager til et godt og forbedret ældreliv, og retvisende beregninger af konsekvenserne af disse indsatser på de kommunale budgetter.

Den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM) benyttes i dag af en lang række kommuner til at foretage beregninger af investeringspotentialet for forskellige sociale indsatser for børn, unge og voksne, der er socialt udsatte eller har forskellige former for funktionsnedsættelser. 

Læs mere om SØM her 

Datakvaliteten skal sikres

Det er i dag ikke muligt at foretage SØM-beregninger på indsatser målrettet ældre borgere. Mange kommuner har dog efterspurgt det, og derfor har VIVE nu afdækket mulighederne for at udvide SØM til også at omfatte ældreområdet. Afdækningen er finansieret af reserven på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet, der har erstattet den tidligere satspulje.

På baggrund af et litteraturstudie vurderes det i rapporten, at der findes tilstrækkelig evidens for effekten af indsatser til ældre til at sikre et tilstrækkeligt fagligt grundlag for SØM-beregninger.

VIVE har derfor konkluderet, at det er muligt at udvide SØM – også inden for modellens nuværende struktur – til at omfatte ældreområdet. VIVE kommer i rapporten også med konkrete forslag til målgrupper og succesmål, som kan indarbejdes i SØM. 

Det konkluderes dog også, at der er behov for at sikre, at datagrundlaget er af tilstrækkelig kvalitet.

For at kunne beregne budgetøkonomiske konsekvenser af virksomme indsatser anbefaler VIVE, at SØM udvides med en række nye konsekvenser, som især skal måle ældres forbrug af pleje- og omsorgsydelser og forbrug af lægemidler.  

Det er den såkaldte ældredokumentation, som vil være det primære datagrundlag, og den har afgørende betydning for at kunne tilbyde retvisende SØM-beregninger på ældreområdet. Det er særligt den, som bør konsolideres yderligere, vurderer VIVE.

Læs afdækningen af mulighederne for at udvide SØM 

Kontakt

Tine Hjernø Lesner
Chefkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her