Nyt notat: Socialpædagogiske indsatser for mennesker med udviklingshæmning

07-06-2023

Selvhjulpenhed, deltagelse, indflydelse og trivsel. Det er de fire områder, der sættes fokus på i et nyt vidensnotat om voksne mennesker med udviklingshæmning, som bor på botilbud. Notatet giver et overblik over virksomme indsatser for målgruppen og identificerer centrale kerneelementer.

Hvordan kan man i den socialpædagogiske praksis på botilbuddene bedst understøtte, at mennesker med udviklingshæmning udfolder deres potentiale – og på deres egne præmisser?

Det er den røde tråd i et nyt vidensnotat fra Social- og Boligstyrelsen.

Vidensnotatet skaber et overblik over eksisterende virksomme metoder og tilgange på botilbudsområdet, men ser også på tværs af disse for at identificere fællesnævnere. Endelig kastes der et blik på andre væsentlige forudsætninger som medarbejderkompetencer og lederunderstøttelse.

Progression på fire områder

Generelt har der været sparsom viden om virksomme indsatser og effekten af anvendte metoder i forhold til:

 • At styrke borgerens selvhjulpenhed
 • Deltagelse i fællesskaber
 • Indflydelse i dagligdagen
 • Trivsel og mental sundhed.

Social- og Boligstyrelsens notat sætter derfor fokus på netop de fire målområder og beskriver her de kerneelementer, der vurderes at være centrale for at opnå kvalitet i indsatserne på området og skabe progression for borgeren.

Tre tværgående kerneelementer

Udover de specifikke kerneelementer er der også tre kerneelementer, der går igen på tværs af målområderne, og som derfor kan betragtes som særligt væsentlige, nemlig:

 • Anerkend borgerens tanker, følelser og meninger
  Anerkendelse bør ske gennem fordomsfrie samtaler med fokus på borgerens værdier, ønsker, ressourcer og nærmeste udviklingsmuligheder.
 • Afdæk borgerens udfordringer, ressourcer og udviklingsmuligheder
  Gennem en systematisk afdækning af borgerens begrænsninger, ressourcer og nærmeste udviklingsmuligheder bør man få indsigt i, og forståelse for, borgerens forudsætninger.
 • Forstå borgerens indefra-perspektiv
  Der bør opbygges en tillidsfuld, vedholdende og tryg relation mellem borger og støtteperson som grundlag for forståelse af borgerens unikke indefra-perspektiv.

Vidensnotatet er baseret på et litteraturstudie fra VIVE og Social- og Boligstyrelsens efterfølgende undersøgelse af praksisområdet.

Hent vidensnotatet om socialpædagogiske tilgange

Kontakt

Lars Gemmer
Socialfaglig konsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her