Nyt kommunalt behandlingstilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel

29-11-2023

Landets kommuner kommer til at spille en central rolle i kampen mod mistrivsel blandt børn og unge. I løbet af 2024 skal de nemlig opbygge et lettilgængeligt tilbud, som kan gribe børn og unge med symptomer på psykisk mistrivsel. Tre styrelser har samarbejdet om at beskrive rammerne for behandlingstilbuddet.

Antallet af børn og unge i psykisk mistrivsel er de senere år steget markant. Et lettilgængeligt behandlingstilbud i landets kommuner skal fra 2024 dæmme op for denne udvikling. Tilbuddet, som kommunerne er forpligtet til at opbygge, er målrettet børn og unge fra børnehaveklasse (5-6 år) og til og med det 17. år og skal kunne behandle et bredt spektrum af udfordringer, herunder bekymring, tristhed, forstyrrede tanker om krop og mad, adfærdsvanskeligheder, selvskade, tvangstanker og -handlinger samt uro og uopmærksomhed.

Social- og Boligstyrelsen, Sundhedsstyrelsen og Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har samarbejdet om at udforme de nationale, faglige rammer for det lettilgængelige tilbud. De tre styrelser er blevet rådgivet af en bredt sammensat arbejdsgruppe med repræsentanter fra Kommunernes Landsforening, Danske Regioner og en række organisationer og faglige selskaber.

De faglige rammer

De faglige rammer, som netop er offentliggjort, fastlægger blandt andet:

  • Tilbuddet skal være gratis for brugerne og tilgængeligt i alle kommuner, og børn, unge og forældre skal kunne henvende sig uden henvisning.
  • Ved en forsamtale skal det afklares, om barnet/den unge er i målgruppen for behandling i tilbuddet. Hvis barnet ikke er det, guides der til anden relevant indsats på skolen, i kommunen eller i civilsamfundet.
  • Afklaringen af behandlingsbehovet og selve behandlingen i tilbuddet skal baseres på dokumenterede og manualbaserede metoder.
  • Behandlingen i tilbuddet skal kobles til barnets hverdagsliv og skal hænge sammen med kommunens øvrige indsatser.
  • Der skal samarbejdes tæt med den regionale børne- og ungdomspsykiatri.

Kommunerne skal påbegynde implementeringen i første halvår af 2024. Tilbuddet skal være fuldt implementeret inden 2026. Til drift af tilbuddet er der afsat 250 mio. kr. årligt, som fordeles blandt landets kommuner.

Bygger på erfaringer fra Sammen på sporet

De faglige rammer for det lettilgængelige tilbud hviler på solid faglig viden fra både sundhedsområdet, socialområdet og uddannelsesområdet, og de tre styrelser har arbejdet tæt sammen om at beskrive rammerne.

Social- og Boligstyrelsens direktør, Ellen Klarskov Lauritzen, siger:

”Vi løser ikke de aktuelle udfordringer med mistrivsel ved kun at tage afsæt i ét fagområdes perspektiv og viden. Vi er nødt til at skabe tværfaglige løsninger både i kommunerne og på statsligt plan. De tre styrelser har derfor taget opgaven med at skabe fælles faglige rammer meget alvorligt, og vi er glade for, at der nu skal implementeres et tilbud, der går på tværs og bygger bro imellem forskellige fagområders perspektiver og styrker.”

Social- og Boligstyrelsens bidrag til den faglige ramme tager blandt andet afsæt i de gode erfaringer med ’Sammen på sporet’, hvor ni kommuner frem til udgangen af 2022 afprøvede en model for et åbent og lettilgængeligt tilbud til unge, der er for raske til behandling i psykiatrien. Et tilbud, som otte ud af de ni kommuner efterfølgende valgte at videreføre.

Se evalueringen af "Sammen på sporet"

Behandlingstilbuddet forankres i sundhedsloven

Opbygningen af et lettilgængeligt tilbud til børn og unge i mistrivsel indgik som en af de centrale anbefalinger i Sundhedsstyrelsens og Social- og Boligstyrelsens faglige oplæg til en 10-årsplan for psykiatrien fra januar 2022. Anbefalingen blev senere udmøntet i den politiske aftale om en 10-årsplan for psykiatrien og mental sundhed fra september 2022.

Det nye behandlingstilbud forankres i sundhedsloven, men kan fx organiseres i sammenhæng med kommunens Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) eller børne- og familieafdeling. Tilbuddet skal indgå i kommunernes faste samarbejdsstruktur, og snitflader til kommunens øvrige tilbudsvifte skal afklares og eventuelt integreres i tilbuddet.

Udgivelsen med den faglige ramme for det kommunale behandlingstilbud er tilgængelig på Sundhedsstyrelsens website:

Hent udgivelsen på sst.dk (pdf)

Kontakt

Sofie Rask Eriksen
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her