Ny metode til reduktion af magtanvendelser viser positive takter

13-12-2023

Færre magtanvendelser og bedre medarbejdertrivsel. Det er nogle af de foreløbige resultater fra et projekt på otte botilbud for mennesker med udviklingshæmning. I projektet afprøves metoden LA2u, der bygger på Low Arousal og en recovery-orienteret tilgang. Projektet afsluttes i efteråret 2024.

Antallet af borgere med udviklingshæmning, der bor på botilbud, er stigende. Mange har andre problemstillinger eller diagnoser, og nogle af dem har også et stærkt begrænset - eller intet - talesprog.

Nogle af borgerne kan have vanskeligt ved at mestre krav eller kan blive følelsesmæssigt presset, når de ikke bliver mødt i deres behov, og det kan føre til en udfordrende adfærd. Det går ud over trivslen hos både borgere og medarbejdere og indebærer også en risiko for medarbejderne, som kan opleve et større behov for magtanvendelser.

Low Arousal er en ikke-konfronterende tilgang til håndtering af voldsom adfærd. Konsulentfirmaet Sopra har med afsæt i både Low Arousal og en recovery-orienteret tilgang udviklet metoden LA2, der i en tilpasset version, LA2u, er ved at blive afprøvet på otte botilbud for mennesker med udviklingshæmning (se boks).

Og de foreløbige resultater viser flere lovende tegn. Det fremgår af midtvejsevalueringen, som VIVE netop har gennemført for Social- og Boligstyrelsen.

Færre magtanvendelser

Overordnet ses et markant fald i det samlede antal af akutte magtanvendelser - fra 160 i 2020 til 33 to år efter. Tallene dækker over meget store forskelle på botilbuddene, og udviklingen er særligt drevet af et af stederne, som fra starten skilte sig ud ved et meget højt antal magtanvendelser. Også når der ses bort fra dette botilbud, er der dog tale om et fald.

Botilbuddene går dermed imod en national tendens, hvor antallet af indrapporterede magtanvendelser stiger – en udvikling, som kan kobles til en mere intensiv registreringspraksis i forbindelse med de reviderede magtanvendelsesregler, der trådte i kraft 2020.

Bedre medarbejdertrivsel

Medarbejdernes trivsel er blevet målt på en længere række parametre, og på langt hovedparten bevæger den sig i  positiv retning. Det gælder blandt andet i forhold til medarbejdernes generelle jobtilfredshed og deres engagement i arbejdspladsen.

På flere bosteder beskriver medarbejderne, at de også har oplevelsen af, at det er lykkedes at forbedre trivslen for nogle af beboerne. 

Midtvejsevalueringen kan dog ikke melde om klare ændringer for borgergruppens trivsel, og der er heller ingen klar udvikling i forekomsten af voldsomme episoder eller i medarbejdernes udsathed for trusler. Flere medarbejdere fortæller, at de er lykkedes med at få nogle borgerne til at have mindre udfordrende adfærd. Der er dog andre borgere, som medarbejderne oplever store udfordringer i forhold til, uanset opkvalificeringen med LA2u.

Projektet afsluttes i efteråret 2024, hvor VIVE vil komme med den endelige rapport for afprøvningen af LA2u.

Hent midtvejsevalueringen af LA2u

 

 

Om metoden LA2u

Metoden LA2u har fokus på at forstå borgerne og deres behov bedre, fordi sikring af en god trivsel ses som den bedste strategi til forebyggelse af udfordrende adfærd. LA2u rummer derfor en række samtale- og refleksionsredskaber, som retter sig imod at forstå borgerens ”indefra-perspektiv”.

I forhold til borgere med et meget begrænset eller intet verbalt sprog er kommunikationen så udfordret, at man i stedet må prøve at få et ”tilstræbt indefra-perspektiv”. Her søger personalet systematisk at sætte sig i borgerens sted. Arbejdet understøttes af særlige undersøgelsesark, der skal fremme den fagprofessionelles nysgerrighed og grundighed.

LA2u bygger bl.a. på tilgangen Low Arousal og er også inspireret af recovery-perspektivet.

Se projektbeskrivelsen

Se journalistisk artikel om bl.a. det tilstræbte indefra-perspektiv

Kontakt

Stine Arent Larsen
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her