Magtanvendelsesreglerne er blevet evalueret

24-08-2023

Generelt oplever ledere og medarbejdere på handicap- og demensområdet, at de reviderede regler om magtanvendelse giver handlemuligheder i praksis. Samtidig byder hverdagen ofte på dilemmaer, når man skal balancere mellem omsorgspligt og borgerens selvbestemmelsesret. Det viser evalueringen af de reviderede magtanvendelsesregler, der netop er udkommet.

Den 1. januar 2020 trådte de reviderede magtanvendelsesregler på handicap- og demensområdet i kraft.

Formålet med revisionen var at give personalet på blandt andet botilbud og plejecentre bedre muligheder for at beskytte borgeren mod unødige indgreb i selvbestemmelsesretten og minimere risikoen for omsorgssvigt.

Der er nu offentliggjort en evaluering af, hvordan det er gået med de reviderede regler. Er de blevet implementeret i praksis, og lever de op til deres formål?

Reglerne giver handlemuligheder, men der opstår også tvivl

Evalueringen viser, at langt størstedelen af medarbejdere og ledere kender til magtanvendelsesreglerne. En stor gruppe (68 % af lederne og 52 % af medarbejderne) vurderer desuden, at reglerne giver de muligheder, der er nødvendige for at drage omsorg for målgruppen.

Samtidig giver en gruppe af medarbejderne (27 %) udtryk for, at der kan være tvivl til stede, når reglerne skal anvendes i praksis – hvilke beføjelser giver reglerne egentlig, og hvilket ansvar medfører de? Tvivlen opstår særligt, når man som medarbejder skal balancere mellem omsorgspligten og borgerens selvbestemmelsesret eksempelvis i hygiejnesituationer. Eller når fx sundhedslov og arbejdsmiljølov trækker i forskellig retning.

Forventet stigning i indberetninger

Med hensyn til antallet af magtanvendelser viser evalueringen, at der er sket en stigning fra 2019 til 2022. På handicapområdet er der faktisk tale om mere end en fordobling fra 5.551 til 13.127 indberetninger. På demensområdet har stigningen været mindre markant, nemlig fra 2.655 i 2019 til 3.447 i 2022. Udviklingen på demensområdet dækker imidlertid over både en stigning og et fald, idet antallet af indberettede magtanvendelser i 2021 var oppe på 5.819.

Ifølge de kvalitative interviews, der indgår i analysen, var en i stigning i antallet af indberetninger forventelig, fordi der med de reviderede regler blev indført krav om indberetning via et særligt skema. Det understøtter – sammen med de reviderede regler generelt – en øget refleksion over, hvornår der er tale om en magtanvendelse, og hvordan man kan arbejde forebyggende.

Medarbejdere oplever også, at dokumentationen er blevet mere konkret, hvilket skaber en øget opmærksomhed på indberetningsprocedurer og forebyggelse af magtanvendelser generelt. Visse medarbejdere giver dog udtryk for, at der fortsat kan opstå tvivl om, hvordan indberetninger registreres korrekt.

Hent evalueringen om magtanvendelse

Magtanvendelsesreglerne revideres yderligere

På baggrund af blandt andet evalueringen er man i regeringen ved at se på en kommende revidering af magtanvendelsesreglerne.

Centrale principper

Magtanvendelsesreglerne bygger på nogle centrale principper, som skal tages i betragtning, hver gang man overvejer at anvende magt:

  • Begrænsning af magtanvendelse
  • Mindsteindgrebsprincippet
  • Proportionalitetsprincippet
  • Skånsomhedsprincippet

Læs om magtanvendelse generelt

Kontakt

Stine Arent Larsen
Specialkonsulent

Ny opgørelsesmetode

Antallet af indberetninger af magtanvendelser er opgjort efter en ny opgørelsesmetode, som adskiller sig fra den metode, der blev anvendt ved delevalueringen offentliggjort i september 2022.

En konsekvens af dette er, at tallene for magtanvendelser afviger lidt fra de tal, som blev meldt ud i september 2022.

Den nye opgørelsesmetode anses for at være mere retvisende.