Indsats til personer med udviklingshæmning og problematisk rusmiddelforbrug

14-12-2023

Personer med udviklingshæmning kan ligesom alle andre have brug for hjælp til at håndtere problemer med alkohol eller stoffer. Men behandlingen skal tilpasses, så den tager højde for borgernes kognitive vanskeligheder. En ny udgivelse beskriver de centrale elementer i en sådan indsats, og hvordan de kan omsættes i praksis.

Ca. 6 pct. af personer med udviklingshæmning eller lignende kognitive vanskeligheder skønnes at have et problematisk forbrug af alkohol eller stoffer. Men to ud af tre får ikke behandling for deres rusmiddelproblem.

Der mangler relevante behandlingsmuligheder, og der kan også være uklarhed om, hvem der i det enkelte tilfælde skal tage ejerskab og ansvar for at arbejde med borgerens problemstilling.

Behov for tilpasset indsats

Fagpersoner peger bl.a. på, at rusmiddelbehandlingen bør tage bedre højde for borgernes kognitive vanskeligheder og foregå i et tættere samarbejde mellem social- og rusmiddelområdet.

Personer med udviklingshæmning kan have svært ved at drage nytte af eksisterende behandlingsindsatser, som ofte er baseret på metoder, der kræver kognitive forudsætninger, som denne målgruppe ikke har i tilstrækkeligt omfang. Derfor er der behov for en indsats, som er tilpasset målgruppens behov og forudsætninger.

Syv kerneelementer

På baggrund af en afdækning af eksisterende viden på området har Metodecentret formuleret syv kerneelementer i en sådan tilpasset indsats. De er nu beskrevet i en ny udgivelse.

Udgivelsen giver også et første bud på, hvordan elementerne kan omsættes og gennemføres i tilrettelæggelsen af en konkret indsats. En mere endelig model ventes om nogle år (se boks).

Kerneelementerne og beskrivelsen, af hvordan de kan omsættes i praksis, har bl.a. fokus på:

  • hvordan rusmiddelbehandlingen kan tilpasses borgerens forudsætninger, ønsker og behov
  • hvordan der skabes sammenhæng mellem behandling og borgerens hverdagsliv
  • hvordan socialfagligt og rusmiddelfagligt personale får større viden om og forståelse af hinandens fagområder, og hvordan indsatsen kan koordineres på tværs af områderne.

Hent beskrivelsen af indsatsen

Baggrund

Kerneelementerne i en tilpasset indsats blev første gang præsenteret i rapporten ”Udviklingshæmning og problematisk forbrug af rusmidler. Screening og prototype på en behandlingsindsats til personer med udviklingshæmning eller lignende kognitive vanskeligheder” (2022).

Der er igangsat en videreudvikling af indsatsen med henblik på udbredelse til landets kommuner. Da denne proces forventes at vare frem til udgangen af 2026, udgives indsatsen her i sin foreløbige form, så kommuner, tilbud, rusmiddelcentre m. fl. allerede nu kan finde inspiration til en forbedret hjælp til målgruppen.

 

Kontakt

Nina Steensig
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her