Fornyet behandling af central udmelding for borgere med udviklingshæmning og dom

23-11-2023

Social- og Boligstyrelsen er fortsat bekymret for, om der er det fornødne udbud af højt specialiserede indsatser til borgere med udviklingshæmning og dom, hvor der er behov for anbringelse i sikret afdeling. Kommunerne anmodes derfor om at foretage en fornyet behandling af den centrale udmelding for målgruppen.

Social- og Boligstyrelsen skal via den nationale koordinationsstruktur sikre, at der er et fornødent udbud af højt specialiserede indsatser og tilbud til en række små og/eller komplekse målgrupper.

Hvis det vurderes, at der er behov for øget koordination eller planlægning på tværs af kommuner og regioner, kan styrelsen udsende en såkaldt central udmelding til kommunerne om en specifik målgruppe og bede kommunerne afrapportere på den aktuelle tilrettelæggelse og organisering af indsatsen.

På den baggrund udsendte styrelsen ultimo 2019 en central udmelding for borgere med udviklingshæmning og dom med behov for anbringelse i sikret afdeling.

Behov for fornyet behandling

Social- og Boligstyrelsen er trods en opfølgende dialog og opdateret status ift. indsatsen til målgruppen fortsat bekymret for, om der er det fornødne udbud af højt specialiserede indsatser og tilbud til denne gruppe borgere. Styrelsen har derfor netop anmodet kommunerne om at foretage en fornyet behandling af den centrale udmelding.

Det er Social- og Boligstyrelsens vurdering, at der er behov for at sikre forsyningen og den faglige bæredygtighed af højt specialiserede indsatser til målgruppen yderligere.

Landets kommunalbestyrelser anmodes på den baggrund om at foretage en fornyet behandling ved at præsentere en koordineret løsning for etablering af et tilbud/afdeling i Vestdanmark, der kan modtage og yde en højt specialiseret indsats til borgere i målgruppen.

Social- og Boligstyrelsen bistår gerne kommunerne med faglig viden fx målgruppens behov for indsatser og tilrettelæggelsen af disse.

Den nye afrapportering indsendes til Social- og Boligstyrelsen den 31. december 2024 (NB! Fristen er rettet ift. det oprindeligt annoncerede), hvorefter styrelsen vil gå i dialog med kommunalbestyrelserne.

Hent anmodningen om fornyet behandling

Om den nationale koordinationsstruktur

Social- og Boligstyrelsens arbejder i regi af den nationale koordinationsstruktur for at modvirke en uhensigtsmæssig afspecialisering på social- og specialundervisningsområdet.

Det gør styrelsen blandt andet ved at:

  • følge udviklingen i og indsamle og formidle viden om målgrupper, tilbud og indsatser på det mest specialiserede social- og specialundervisningsområde
  • udsende centrale udmeldinger på områder, hvor der vurderes at være behov for bedre koordinering mellem kommunerne om at opretholde det fornødne udbud af højt specialiserede tilbud, som matcher målgruppernes særlige behov.

Læs mere om den nationale koordinationsstruktur

Se video på YouTube om den nationale koordinationsstruktur

Rettelse: Fristen for afrapportering var oprindelig sat til 1. juni 2024, men er blevet ændret til den 31. december 2024. Nyheden er opdateret 5. marts 2024 i overensstemmelse hermed. Red.

Kontakt

Bettina Bruun Rasmussen
Fuldmægtig

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her