Evaluering: EU-midler til indsatser for særligt udsatte borgere i hjemløshed

08-02-2023

Fire danske foreninger fik midler fra Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede (FEAD), der blev udmeldt i 2016 og 2019. Alle projekterne lykkedes med at bygge bro til andre sociale indsatser med henblik på en varig forandring i borgernes livssituation. Det vurderes i evalueringen, der netop er udgivet.

Hjælp og støtte til særligt udsatte borgere i hjemløshed er ikke kun et nationalt anliggende: Ambitionen om at sikre de mest sårbare mennesker en mere stabil og tryg tilværelse er også mål for indsatser i EU-regi.

I 2014 blev Den Europæiske Fond for Bistand til de Social Dårligst Stillede (FEAD) lanceret med et overordnet formål om bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse. I Danmark blev FEAD-programmet udmøntet af den daværende Socialstyrelse via en ansøgningspulje på i alt 32,8 mio. kr., der blev udmeldt over to runder i henholdsvis 2016 og 2019.

I alt fik fire frivillige foreninger støtte til deres projekter, nemlig:

  • Kirkens Korshær: Projekt ”Hjemløse sårbare migranter” og projekt ”Hjemløse sårbare migranter i København”
  • Røde Kors: Omsorgscenter for hjemløse i Region Syddanmark
  • Frelsens Hær: Projektet ”Trin for trin tilbage til job”, København
  • Projekt UDENFOR: Projekt ”Opsøgende arbejde og støtte til de dårligst stillede hjemløse gadesovere” i hhv. Aarhus og København

VIVE har evalueret projekterne, og nu foreligger evalueringsrapporten.  Evalueringen belyser projekternes arbejde og resultater, og dermed om formålet med ansøgningspuljen, som også var støttet af satspuljemidler, er opnået.

Målgruppe og hovedresultater

FEAD-projekterne var målrettet de mest socialt udsatte borgere i Danmark, nærmere bestemt de mest udsatte borgere i hjemløshed med lovligt ophold i Danmark, fx EU-migranter. Det er en målgruppe, som udover hjemløshed typisk har en eller flere andre komplekse udfordringer som dårlig kontakt med deres familier, arbejdsløshed, misbrugsproblemer samt psykiske og somatiske lidelser.

Målgruppen er ligeledes karakteriseret ved, at de ikke i forvejen har tilstrækkelig kontakt til eksisterende sociale tilbud og derfor ikke får den hjælp og støtte, de har behov for. Alle projekterne havde derfor fokus på opsøgende aktiviteter.

Evaluator vurderer, at alle fire projekter lykkedes med at opnå kontakt til den relevante målgruppe, og at projekterne har bygget bro til andre indsatser.

Grundlag for forandring

Overordnet set var det målet, at 35 pct. af borgerne i de FEAD-støttede projekter efterfølgende deltog i andre indsatser med henblik på, at målgruppen kunne opnå varige forbedringer af deres livssituation. Data fra projekternes statusnotater viser, at alle fire FEAD-støttede projekter, ifølge deres eget bedste skøn, levede op til dette mål.

Evalueringen viser desuden, at borgerne gennem projekterne har fået hjælp til at opfylde nogle basale behov. Det har for nogen handlet om en seng at sove i eller pleje efter sygdom, mens det for andre har været afgørende at få et cpr-nummer, reetablere kontakten til kommunen eller få hjælp til at søge arbejde, fx som avissælger.

De mest udsatte borgere i hjemløshed bruger ofte rigtig mange ressourcer på at sikre sådanne basale behov. Hjælpen har derfor været en grundlæggende forudsætning for, at borgerne har kunnet finde ressourcer til at tænke ud over den daglige overlevelse og begynde en proces, hvor de med støtte og rådgivning er blevet i stand til at træffe langsigtede beslutninger for deres eget liv.

Læringspunkter

En del af formålet med FEAD var at drage læring af projekternes erfaringer i forhold til fremtidige indsatser.

Her fremhæver evalueringen blandt andet fordelen ved at tilbyde helhedsorienterede indsatser som et centralt læringsperspektiv. Borgerne i målgruppen havde flere samtidige problemstillinger, hvilket kalder på indsatser fra flere aktører og sektorer. Projekterne har med succes samarbejdet med og bygget bro til de nødvendige aktører og sektorer, og det arbejde har bidraget til at sikre en fastholdelse af en positiv udvikling for borgerne ud over projekternes egne rammer. 

Målgruppen har typisk ikke kontakt til det etablerede støttesystem, fx fordi de har dårlige erfaringer. Det har derfor også været vigtigt for projekterne at skabe et trygt og tillidsfuldt forhold til borgerne og her har det været en centralt læring, at det kan tage tid at opbygge en sådan relation.

Læs evalueringen her

 

FEAD er i dag lagt under Programmet for Den Europæiske Socialfond Plus (ESF+), som administreres af Erhvervsstyrelsen. Ansøgningspuljen til ESF+ blev udmeldt i efteråret 2022 og forventes udmøntet i første kvartal 2023. Målgruppen er udvidet i forhold til den tidligere FEAD-pulje og omfatter nu også unge i hjemløshed eller i risiko for hjemløshed

Kontakt

Frederik Hyllested
Specialkonsulent

Kontakt

Anette Nyker Mogensen
Kontorfuldmægtig

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her