Årsrapport 2022 om socialtilsynene

13-11-2023

Tilbud og plejefamilier har overordnet set positive erfaringer med samarbejdet med socialtilsynene. Det viser Social- og Boligstyrelsens årsrapport om de fem socialtilsyns virksomhed i 2022. Det fremgår også, at der fortsat er forskellige variationer på tværs af landet.

Rapporten for 2022 er netop udgivet, og den viser, at de fem socialtilsyn ved udgangen af året førte tilsyn med knap 2.000 sociale tilbud og godt 5.300 plejefamilier. Antallet af sociale tilbud er ret stabilt, hvorimod antallet af plejefamilier fortsat falder. 

Udvikling og dialog

Overordnet set har tilbud og plejefamilier positive erfaringer med dialogen med socialtilsynet. 82 pct. af tilbuddene og 77 pct. af plejefamilierne oplever, at tilsynskonsulenterne i høj eller meget høj grad tydeliggør formålet med og indholdet af tilsynsbesøget. Et stort flertal oplever også, at konsulenterne i høj eller meget høj grad orienterer tilbuddene og plejefamilierne om det videre forløb.

Den samlede kvalitetsscore er desuden steget for både tilbud og plejefamilier fra 2017 til 2022. På 61 pct. af de tilbud, der eksisterede i både 2017 og 2022, er den samlede kvalitetsscore steget. Det samme gælder for 59 pct. af plejefamilierne.

Socialtilsynene har til opgave at føre kontrol med kvaliteten, samtidig med at de gennem dialog skal bidrage til udvikling af kvalitet. 89 pct. af tilbud og 86 pct. af plejefamilier oplever i praksis at socialtilsynene i høj eller meget høj grad kontrollerer kvaliteten. Til gengæld er der færre, der synes, at tilsynene også bidrager til at udvikle kvaliteten. Knap en ud af fem af tilbuddene og plejefamilierne oplever, at det slet ikke eller kun i mindre grad er tilfældet.

Tilsynsbesøg

Samlet aflagde socialtilsynene gennemsnitligt 1,3 besøg (både anmeldte og uanmeldte) pr. afdeling pr. tilbud og 1,3 besøg pr. plejefamilie. Socialtilsyn Syd skiller sig med sine 1,9 besøg pr. afdeling og 1,8 besøg pr. plejefamilie ud fra gennemsnittet.

Set over perioden 2019 til 2022 er de fire socialtilsyn efterhånden mere på linje, når det gælder andelen af uanmeldte tilsynsbesøg, mens Socialtilsyn Syd har en højere andel end de øvrige.

Det økonomiske tilsyn

Socialtilsynene skal også føre økonomisk tilsyn. Årsrapporten viser her, at 64 pct. af de private tilbud indsendte deres budget til socialtilsynet inden for fristen, mens det gjaldt 34 pct. af de offentlige tilbud. Når det gælder tilsynenes godkendelse af budgetterne, er der væsentlige variationer på tværs af landet: Socialtilsyn Nord, Midt og Syd godkendte de fleste budgetter rettidigt, mens der i forskellig grad har været forsinkelser hos Socialtilsyn Øst og Socialtilsyn Hovedstaden.

Se årsrapporten for socialtilsynene 2022

Baggrund

Social- og Boligstyrelsen følger løbende praksis i socialtilsynene og understøtter udførelsen af godkendelses- og tilsynsopgaven med relevant vejledning og materiale m.v.

I februar 2022 trådte en ny lovgivning i kraft, som har til formål at styrke socialtilsynet, herunder styrkelse af det økonomiske tilsyn. Social- og Boligstyrelsen har derfor et skærpet fokus på, om socialtilsynenes praksis opfylder lovens formål om et ensartet, systematisk og fagligt kompetent tilsyn.

Som led i dette arbejde har styrelsen igangsat en række evalueringer og undersøgelser om specifikke aspekter af tilsynenes virksomhed, samt udarbejdet faglige vejledninger og gennemført en række udviklingsaktiviteter.

Læs mere om styrelsens arbejde med socialtilsynene

Kontakt

Thomas Danielsen
Kommunikationskonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her