Årsrapport 2021 om socialtilsynene

22-03-2023

Hvert år offentliggøres en rapport om de fem socialtilsyns aktiviteter. Årsrapporten 2021 viser, at der i lighed med tidligere er stor variation på tværs af tilsynene på flere områder. Rapporten har ud over de faste data og nøgletal et temaafsnit om magtanvendelser.

De fem socialtilsyn fører tilsyn med landets sociale tilbud og plejefamilier. I 2021 omfattede tilsynet 1.983 sociale tilbud og 5.556 plejefamilier.

Socialtilsynene gennemførte i 2021 13.086 tilsynsbesøg, herunder 5.325 på tilbudsområdet og 7.761 på plejefamilieområdet. Der er variation i tilsynenes besøgsaktivitet, ligesom der er stor variation i tilsynenes brug af uanmeldte tilsynsbesøg.

Begrænset anvendelse af sanktioner

Antallet af påbud er steget på tilbudsområdet, ligesom der er sket en lille stigning på plejefamilieområdet sammenlignet med 2020. Antallet af skærpede tilsyn og godkendelser med vilkår er steget på begge områder.

Generelt iværksættes der få sanktioner. Der er dog er store forskelle landet over, særligt i forhold til plejefamilier: Socialtilsyn Hovedstaden udstedte 11 påbud til plejefamilier, og Socialtilsyn Syd 36, mens de øvrige tre socialtilsyn gav et enkelt eller slet ingen påbud.

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid på tilbudsområdet er faldet fra 2020 til 2021, mens den er steget på plejefamilieområdet. Også her ses en variation på tværs af tilsynene.

Flere indberetninger om magtanvendelser

Den 1. januar 2020 trådte en række lovændringer for magtanvendelse på voksenområdet i kraft. 

Samlet modtog socialtilsynene i 2021 11.735 indberetninger om magtanvendelser på voksenområdet. Det er en markant stigning sammenlignet med året før. Langt størstedelen af indberetningerne var efter servicelovens §24a, og det er også her, at den store stigning ses.

Over halvdelen af indberetningerne om magtanvendelse er fra sociale tilbud, som Socialtilsyn Midt fører tilsyn med. Størstedelen af disse indberetninger vedrører tilfælde, hvor tilbuddene endnu ikke har den fornødne tilladelse til brug af en foranstaltning.

På tværs af tilsynene drejer de fleste indberetninger sig om indgreb uden lovhjemmel, samt brug af stofseler og fastholdelse.

Antallet af indberetninger om magtanvendelse på børn- og ungeområdet er steget en smule siden 2020. Der var flest indberetninger om unge i alderen 13-17 år.

Se årsrapporten for socialtilsynene 2021

Social- og Boligstyrelsens rolle

Social- og Boligstyrelsen følger løbende praksis i socialtilsynene og understøtter dem med relevant vejledning og materiale. Som led i arbejdet udgives en årsrapport.

I forlængelse af årsrapporten 2021 vil styrelsen bl.a. undersøge socialtilsynenes brug af sanktioner på plejefamilieområdet for at få mere indblik i evt. årsager til variationerne.

Styrelsen vil også komme med en faglig udtalelse til socialtilsynene om brugen af såkaldte magtprofiler; et redskab til systematisk anvendelse af data fra indberetninger af magtanvendelse.

Læs mere om Social- og Boligstyrelsens arbejde med socialtilsynene 

Evaluering af magtanvendelsesregler

De nye regler om magtanvendelse betyder bl.a. en ændring i forhold til indberetning af magtanvendelse og i forudsætningerne for indgreb.

I en delevaluering (Rambøll, 2022) blev der blandt andet peget på, at de ændrede regler kan give en anden forståelse af, hvornår en magtanvendelse skal indberettes.

Den endelige evaluering af de ændrede magtanvendelsesregler forventes at være klar medio 2023

Se nyheden om delevalueringen

Maja Laundrup Christensen
Fuldmægtig

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her