Initiativer skal styrke retssikkerheden for mennesker med handicap

16-09-2022

Ankestyrelsen og Socialstyrelsen sætter nu en række initiativer i gang for at styrke kommunernes sagsbehandling på handicapområdet. Blandt initiativerne er et handicapsagsbarometer, kompetenceudvikling, udvikling af en model for styrket samarbejde og tillid og et styrket tilsyn med kommunerne.

Kommunerne får nu hjælp til at styrke sagsbehandlingen på handicapområdet. Omgørelsesprocenten på handicapområdet er høj og har været det længe, og når Ankestyrelsen og Socialstyrelsen går tæt på den kommunale sagsbehandling er oplevelsen, at der er behov for at løfte kvaliteten.

Målrettede tilbud til kommunerne

Styrelserne sætter derfor en række initiativer i gang, der skal hjælpe kommunerne med at styrke kvaliteten i deres sagsbehandling.

Et centralt element er målrettede tilbud om læring og kompetenceudvikling til medarbejdere og ledere i kommunerne. Kommunerne vil også blive tilbudt værktøjer, der kan hjælpe sagsbehandlerne i deres daglige behandling af borgernes sager.  

Desuden vil endnu flere kommuner få mulighed for at få hjælp fra taskforcen der, udover at hjælpe med at styrke den konkrete sagsbehandling, også hjælper med at styrke de organisatoriske og ledelsesmæssige rammer for sagsbehandlingen.

Endelig vil styrelserne sammen med udvalgte kommuner udvikle en model for styrket tillid, samarbejde og inddragelse af borgerne i sagsbehandlingen.

Ellen Klarskov Lauritzen, direktør Socialstyrelsen, udtaler:

”For at styrke retssikkerheden i sagsbehandlingen bliver vi nødt til at sætte borgeren i centrum for indsatsen. Mennesker med et handicap skal opleve, at de bliver hørt, og at indsatsen tilrettelægges sammen med dem. Det vil øge borgerens tillid til kommunerne.

Vi skal støtte kommunerne i at styrke kvaliteten i sagsbehandlingen og visitationen, så borgerens stemme bliver tydeligere, og vi skal hjælpe kommunerne med også at få de organisatoriske og ledelsesmæssige forudsætninger på plads. Det skal samlet set sikre, at sagsbehandlingen sker mere systematisk og helhedsorienteret, så mennesker med handicap får den hjælp, de har behov for.”

Fokus på tilsyn

Ankestyrelsen vil derudover have fokus på tilsyn med kommunerne på handicapområdet. Blandt andet skærpes kravene til kommunalbestyrelsens behandling af danmarkskortet over omgørelser på handicapområdet. Styrelsen udvikler også et handicapsagsbarometer, for at give et aktuelt billede af den juridiske sagsbehandlingskvalitet i de kommunale afgørelser.

Ingeborg Gade, direktør Ankestyrelsen, udtaler:

”Ankestyrelsens behandling af klagesager og praksisundersøgelser af sager, der ikke er påklagede, giver os vigtig viden om, hvordan det står til med kommunernes sagsbehandling. Vi bruger den viden til at finde ud af, hvor der er behov for et løft af kvaliteten, og hvordan vi bedst understøtter sådan et løft. Ofte er svaret praksisnær læring, juridisk afklaring, og værktøjer, der kan understøtte den gode sagsbehandling.

Initiativer som handicapsagsbarometeret vil give os et endnu større indblik i de sager, der ikke er påklaget til Ankestyrelsen. Det indblik supplerer vi med en samlet retssikkerhedsundersøgelse, så vi får endnu mere viden om kommunernes konkrete udfordringer på handicapområdet, og derfor kan sætte målrettet ind med fx kompetenceudvikling. For det er en helt central opgave for os at bidrage til en styrket sagsbehandling i kommunerne.”

Retssikkerhedsinitiativerne (arbejdstitler)

 • Handicapbarometer til måling af juridisk sagsbehandlingskvalitet
 • Juridisk serviceeftersyn
 • Treårig fokuseret indsats fra kommunaltilsynet
 • Skærpede krav til kommunalbestyrelsens behandling af danmarkskortet
 • Kursustilbud til sagsbehandlere i centrale elementer af sagsbehandlingen
 • Kompetencegivende faglige temadage på handicapområdet
 • Retssikkerhedsforløb med henblik på at øge juridiske kompetencer
 • Webinar – at skrive en afgørelse
 • Udvidelse og udvikling af taskforcen på handicapområdet
 • Tjekliste på børnehandicapområdet
 • Styrket sagsbehandling i sager om flytning uden samtykke
 • Samlet retssikkerhedsundersøgelse  
 • Borgeren i centrum – Model for tillid, samarbejde og inddragelse
 • Udbredelse og forankring af Voksenudredningsmetoden (VUM)
 • Indsats til forebyggelse af magtanvendelse
 • Udbredelse af udredningsværktøj på børnehandicapområdet

Fakta

Retssikkerhedsinitiativerne blev sat i gang efter, at et politisk flertal i Folketinget i slutningen af 2021 indgik en 4-årig aftale om at styrke retssikkerheden og visitationen på socialområdet for mennesker med handicap.

I aftaleteksten står, at ”dette underbygges af de høje omgørelsesprocenter på danmarkskortene og erfaringerne fra taskforcen på handicapområdet, der også viser, at kvaliteten i kommunernes sagsbehandling kan forbedres. Der er blandt andet behov for at højne kvaliteten i sagsbehandlingen og visitationen, og der skal være inddragende og gennemsigtige sagsforløb, hvor der arbejdes tæt sammen med borgeren.

På den baggrund er partierne enige om, at der afsættes midler til at gennemføre et samlet initiativ, der skal styrke retssikkerheden og kvaliteten i sagsbehandlingen samt tilliden mellem borger og myndighed på handicapområdet.”

Hent aftaleteksten på Social- og Ældreministeriets hjemmeside (pdf)

Senest opdateret 16-09-2022

Kontakt

Anders Søberg
Specialkonsulent

Kontakt

Thomas Danielsen
Kommunikationskonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her