Vi går hånd i hånd: Guide om anbragte børns skolegang

11-05-2021

Hvem kan og skal handle - og hvornår? Hvilke oplysninger må man dele, og hvem skal informeres og inddrages? Socialstyrelsen udgiver en guide til fagpersoner, der skal samarbejde på tværs af social- og skoleområdet om skolegangen for et anbragt barn - og som derfor også navigerer mellem sociallovgivning og folkeskolelov.

Statistik viser, at omkring halvdelen af alle anbragte børn og unge ikke aflægger folkeskolens 9. klasses prøver. Og den halvdel, der gennemfører, får i gennemsnit to karakterer lavere end øvrige børn og unge.
Samtidig har anbragte børn og unge markant højere fravær, de oplever flere skoleskift, føler sig oftere ensomme og har en øget risiko for at blive udsat for mobning.
 
I den kommunale praksis og sagsbehandling er det derfor særlig vigtigt at have fokus på skolegangen for udsatte børn og unge, der skal anbringes, eller som allerede er i en anbringelse.

Lovgivning på tværs af fagområder

Gennem dialog med kommuner er Socialstyrelsen blevet opmærksom på, at fagfolk kan have brug for viden og vejledning på området, der går på tværs af både traditionelle fagskel og flere love.

Styrelsen udgiver derfor nu en guide, der kan understøtte fagpersoner i arbejdet for at sikre, at anbragte børn og unge får det rette skole- og undervisningstilbud.

Indholdet i guiden

Guide og opmærksomhedspunkter i samarbejdet om anbragte børn og unges skolegang beskriver kort nogle af de væsentlige lovbestemmelser på området med særligt fokus på sociallovgivning og folkeskolelov.

Der er særlig opmærksomhed på skoleforholdene for børn og unge - ca. 40 pct. - der anbringes i en anden kommune, og som typisk skal skifte skole. Guiden giver her et overblik over regelgrundlaget for det tværkommunale samarbejde.  

Derudover fremhæver guiden nogle opmærksomhedspunkter om, hvad der generelt kan være godt at huske i praksis, når et barn anbringes, og der  samtidigt skal findes et skoletilbud.

Guiden kommer rundt om følgende temaer:

  • Undersøgelse af undervisningstilbud og valg af anbringelsessted
  • Mulige undervisningstilbud hvis barnet/den unge har ekstra brug for støtte eller undervisning
  • Inddragelse af forældremyndighedsindehaveren og barnet/den unge i forhold til skoleplacering
  • Udveksling (videregivelse) af oplysninger imellem de involverede aktører
  • Når der er truffet afgørelse om, at barnet og den unge skal anbringes
  • Beslutningskompetencen i forhold til barnet/den unges skolegang under anbringelsen
  • Generel inddragelse af barnet/den unge og forældremyndighedsindehaveren under hele anbringelsen.

Guiden er udarbejdet af Rambøll Management Consulting og juridisk konsulent Karen Elmegaard på vegne af Socialstyrelsen. Social- og Ældreministeriet har bidraget med fortolkning af regelgrundlag i serviceloven og Styrelsen for Undervisning og Kvalitet samt Børne- og Undervisningsministeriet har bidraget med fortolkning af regelgrundlag i folkeskoleloven

Hent guiden til anbragte børn og unges skolegang (pdf)

Inspiration til læringsmiljøet for anbragte børn

Socialstyrelsen samarbejder med kommunerne Jammerbugt, Hvidovre og Aabenraa om at udvikle en model, der skal styrke anbragte børn og unges læringsmiljø.

Styrket læringsmiljø for anbragte børn og unge

Se indsatsbeskrivelse (pdf)

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har udarbejdet inspirationsmateriale om anbragte børn og unges faglige progression og trivsel i folkeskolen. Materialet er tilgængeligt på EMU-portalen.

Hent materialet på EMU

Senest opdateret 11-05-2021

Kontakt

Iben Attrup Nielsen
Chefkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her