Ny viden om ambulante indsatser til voldsudsatte

20-05-2020

Der kan være store grupper af voldsudsatte mænd og kvinder, der ikke får den hjælp, de har brug for. En ny rapport bidrager med mere viden om området og præsenterer otte kerneelementer for virksomme indsatser til målgruppen.

Statens Institut for Folkesundhed anslår, at ca. 38.000 kvinder og ca. 19.000 mænd årligt er udsat for fysisk partnervold. Hertil kommer de borgere, der er udsat for andre former for vold. Ca. 1.700 kvinder havde i 2017 ophold på kvindekrisecentre, mens kun ganske få mænd tager ophold på mandecenter eller mandekrisecenter.  

Tallene tyder på, at der er store grupper af voldsudsatte kvinder og mænd, der ikke opsøger hjælp. Der er sparsom viden om disse målgrupper, men forskning indikerer, at voldsudsatte generelt kan have dårligt fysisk og psykisk helbred og sociale problemer. Der kan derfor være voldsudsatte borgere, der i dag har brug for hjælp, men ikke får det, fordi der mangler et relevant tilbud.

Ny viden fra forskning og praksis

For at udbygge kendskabet til området har Rambøll gennemført en screening ved at indhente viden fra litteratur og praksis i Norge, Sverige og Danmark.  

Screeningsrapporten, der nu udgives, viser, at kommunerne oplever et behov for en helhedsorienteret, ambulant indsats, der også har fokus på opsporing.

Særligt tre grupper vurderes at have brug for en indsats: Voldsudsatte mænd generelt. Borgere, der ikke ellers har kontakt med kommunen, og som evt. frygter en klientgørelse. Og endelig kvinder, som kommunen ved er udsat for vold, men som takker nej til eksisterende tilbud om hjælp, fx fordi de oplever et krisecenterophold som for indgribende. 

Otte kerneelementer

Rapporten præsenterer anbefalinger til otte kerneelementer, som på baggrund af screeningen vurderes at være virksomme og derfor væsentlige for at en indsats har virkning. Seks af kerneelementerne er faglige og har primært fokus på selve den indsats, der leveres til borgeren, mens de to sidste elementer drejer sig om de organisatoriske rammer for indsatsen.

Kernelementerne er:

  • Relationsopbygning
  • Borgerens sikkerhed
  • Borgerens erkendelse af volden
  • Borgerens mestrings- og handlekompetence
  • Fokus på spejling
  • Aktivering af positivt netværk
  • Koordineret samarbejde
  • Opsporing.

Kerneelementerne kan kobles til konkrete aktiviteter, som afhænger af indsatsens intensitet og længde. Kerneelementerne er ikke bundet til en særlig kontekst eller indsatsmodel og kan derfor integreres på tværs af praksisser.

Som inspiration til, hvordan kerneelementerne kan bruges, er der udarbejdet et eksempel på en indsatsmodel og en tilhørende omkostningsvurdering. Indsatsmodel og omkostningsvurdering beskrives i to separate udgivelser, der ligger som bilag til rapporten.

Se screeningsrapport, indsatsmodel og omkostningsvurdering

 

 

Senest opdateret 20-05-2020

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her