Ny kortlægning af psykisk vold mod børn i hjemmet

16-01-2020

Psykisk vold mod børn kan have alvorlige konsekvenser både på kort og lang sigt. En ny rapport præsenterer den nyeste viden på feltet og sætter fokus på virksomme indsatser til forebyggelse, opsporing og behandling. Rapportens resultater udgives samtidig i en kort og lettilgængelig udgave.

I Danmark har der hidtil været mest fokus på fysisk vold, mens der har været mindre opmærksomhed på, at børn og unge også kan være udsat for psykisk vold eller overvære vold i hjemmet. Folketinget vedtog i 2019 at kriminalisere psykisk vold i nære relationer. Kriminaliseringen kan være med til at styrke et vedholdende fokus på psykisk vold.

For at få et samlet billede af den viden, der eksisterer om børn, som udsættes for psykisk vold i hjemmet, har Socialstyrelsen bedt VIVE om at gennemføre et litteraturstudie på området. Resultatet foreligger nu i form af en rapport, der afdækker begreberne på feltet, beskriver omfang, risikofaktorer og konsekvenser og præsenterer en række virksomme indsatser.

Psykisk vold – et komplekst fænomen

Rapporten beskriver psykisk vold som et komplekst fænomen, der vanskeligt lader sig definere og afgrænse. De fleste eksperter er dog enige om, at man som hovedregel først kan tale om psykisk vold, når der tegner sig et gentaget mønster af handlinger eller hændelser, hvori det bliver formidlet til barnet, at det fx er værdiløst, mislykket, utilstrækkeligt, uelsket eller uønsket.

Ifølge VIVE er der de senere år desuden kommet en øget opmærksomhed på, at det at overvære vold i hjemmet – fx mod den ene forælder eller mod søskende – kan betragtes som en form for børnemishandling. Det gælder også vold, barnet eller den unge ikke er direkte vidne til, men fx overhører, ser sporene af eller mærker stemningen af.

Det er veldokumenteret i forskningslitteraturen, at børnemishandling, herunder psykisk vold og overværelse af vold i hjemmet, kan have alvorlige skadevirkninger.

Børn, der er udsat for disse former for børnemishandling, har blandt andet øget risiko for udviklingsforsinkelser og tilknytningsforstyrrelser, at blive indadreagerende eller udadreagerende og få problemer i deres sociale liv. De langsigtede skadevirkninger kan bl.a. være depression og misbrug af alkohol eller stoffer. 

22 virksomme indsatser

Rapporten beskriver 22 indsatser på baggrund af en litteraturgennemgang af internationale studier, der har evaluereret indsatser til børn og unge, der har været udsat for psykisk vold eller har overværet vold i hjemmet.

Indsatserne er udvalgt, fordi de har en dokumenteret positiv virkning. De relaterer sig til hhv. forebyggelse, opsporing og behandling. Størstedelen af indsatserne angår børn, der overværer vold i hjemmet. Kun få indsatser fokuserer isoleret på psykisk vold.

Ud over rapporten har VIVE også udarbejdet en mindre udgivelse i form af et hæfte om psykisk vold mod børn i hjemmet.

Gå videre til rapport og hæfte om psykisk vold

Der er foretaget en enkelt korrektion 21. januar 2020, idet 'udviklings- og tilknytningsforstyrrelser' er rettet til det mere præcise 'udviklingsforsinkelser og tilknytningsforstyrrelser'. Red.

 

Senest opdateret 21-01-2020

Kontakt

Maria Koch Jensen
Fuldmægtig

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her